Zastosowanie żwirów filtracyjnych w studniach

Filtracja to jeden z podstawowych procesów, które stosujemy w technologii uzdatniania wody. W czasie przepływu wody przez materiał filtracyjny oddzielają się zawieszone w niej cząstki fazy stałej. Mogą zatrzymać się na powierzchni złoża filtracyjnego lub w jego wnętrzu, w przestrzeniach między ziarnami. W czasie filtracji zachodzić mogą różne procesy – fizyczne, biologiczne i chemiczne.

Procesy zachodzące w filtracji

Procesy fizyczne, które zachodzą w czasie filtracji, dzielimy na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to cedzenie zawiesiny, czyli zatrzymywanie się na powietrzni złoża cząsteczek większych niż średnice porów między ziarnami. Cząsteczki, które się nie zatrzymały, ulegają kolejnemu procesowi – sedymentacji. Cząsteczki, które nie podlegają temu procesowi, przemieszczają się wgłąb złoża wraz ze strumieniem wody i dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu, zatrzymują się na powierzchni ziaren, a więc zachodzi dyfuzja. Drobnoustroje, które dostają się na złoże filtrowe, generują procesy biologiczne: odżelazianie, odmanganianie, nitryfikację i denitryfikację. Mikroorganizmy żywią się składnikami, które zawarte są w uzdatnianej wody, przyczyniając się w ten sposób do usuwania zanieczyszczeń.

Złoże filtracyjne ma działanie katalityczne, również generuje procesy odżelaziania i odmanganiania – mówi nam przedstawiciel firmy Sandmix z Chrościc. W miarę tego, jak osad odkłada się na ziarnach, rośnie zdolność do zatrzymywania na powierzchni materiału filtracyjnego zawiesiny, stąd mowa o działaniu katalitycznym. Wodorotlenki żelaza i gliny łączą się w duże aglomeraty i wraz z cząsteczkami wodorotlenku zatrzymują zanieczyszczenia, które niesie woda.

Złoża filtracyjne – charakterystyka

Filtrację w studniach to nic innego, jak przepływ wody przez szereg drobniutkich kanalików, które łączą dwa naczynia połączone. Gdyby nie omówione procesy fizyczne, biologiczne i chemiczne, filtr zatrzymywałby tylko cząstki o wymiarach większych niż średnica porów. Do filtracji wody w studniach stosuje się złoża pochodzenia naturalnego i kruszywa sztuczne. Jednym z najlepszych rozwiązań jest żwir filtracyjny, który charakteryzuje się wysoką jednorodnością ziaren. Dobry żwir filtracyjny powinien charakteryzować się również wysoką odpornością na ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu może być długo eksploatowany. Żwiry i żwirki filtracyjne stosowane są w różnych oczyszczalniach ścieków, do odwadniania dróg czy drenów melioracyjnych i do budowy studni. Podstawowe parametry, które określają właściwości materiału to średnica ziaren i ich kształt. W złożu filtracyjnym istotna jest gęstość i porowatość użytego kruszywa. Przed zakupem żwiru filtracyjnego warto dopytać producenta o te właściwości, ponieważ kruszywa naturalne są najczęściej bardzo niejednorodne. Przesiewa się je, by uzyskać wymaganą frakcję.

śr. ocena 5 / głosów 3