Wymogi prawne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia, działające w oparciu o odpowiednie regulacje i przepisy. Dotyczą one zarówno prawa budowlanego (szczególnie w zakresie montażu konstrukcji), jak i ochrony środowiska. Tylko oczyszczalnie spełniające wszelkie standardy mogą zapewnić odpowiednią jakość gromadzenia i utylizacji odpadów płynnych.

Podstawy prawne

Małe gospodarstwa domowe korzystają z instalacji oczyszczających, osiągających przepustowość dobową do 7,5 m³. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414), instalacja tego typu nie wymaga zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że możemy wznieść ją bez informowania stosownych urzędów. Oczyszczalnia musi być bowiem uprzednio zarejestrowana w Starostwie Powiatowym (wynika to z treści art. 152 Ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z dn. 23 października 2013 r. poz. 1232).

Zasady rejestracji

Wniosek rejestracyjny powinien zawierać dane właściciela oczyszczalni (m.in. adres zameldowania) oraz podstawowe informacje o samym urządzeniu (miejsce działania oczyszczalni, czas funkcjonowania instalacji z rozpisaniem na dni i godziny, podaniem rodzaju i wielkość emisji oraz wyszczególnieniem stosowanych metod oczyszczania). Do wniosku należy też załączyć odpowiednią mapkę sytuacyjną wraz ze szkicem instalacji oraz zaświadczeniem producencki o spełnianiu przez produkt norm ochrony środowiska.

Terminy realizacji

Użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków można rozpocząć, jeżeli w okresie 30 dni od daty złożenia wniosku organ administracyjny nie wyda decyzji odmownej. O odmowie mogą zadecydować m.in. przekroczenia dopuszczalnych norm emisji (niezgodność z przepisami prawa emisyjnego) lub niespełnianie norm ochrony środowiska (np. złe zabezpieczenie oczyszczalni, nieadekwatne rozwiązania techniczne). Na inwestorze spoczywa obowiązek zgłoszenia uruchomienia oczyszczalni przydomowej najpóźniej 30 dni przez jej rozruchem.

Miejsce instalacji

O powodzeniu inwestycji decyduje miejsce instalacji. Działka na której wznoszona jest oczyszczalnia, musi być działką budowlaną bez dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Przed podjęciem prac zasadniczych, należy zatroszczyć się o odpowiedni obszar drenażu rozsączającego, zachowując adekwatną odległość od jedynego źródła wody oraz od źródeł wody na działkach sąsiednich. Konieczne jest również zachowanie tzw. odległości buforowych od granic działki, drogi gminnej, drzew i krzewów oraz odpowiednie ulokowanie odpowietrzeń – objaśnia ekspert firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca koło Łodzi.

Spore znaczenie ma rodzaj gleby, w której instalacja jest montowana. Przykładowo, oczyszczalnie drenażowe powinny być lokowane w glebach piaskowych (z przewagą piasku), gwarantujących długi przepływ ścieków, potrzebny do ich prawidłowego oczyszczenia.

śr. ocena 5 / głosów 3