Jakie usługi wchodzą w zakres monitoringu składowisk?

Składowiska odpadów, gdzie trafiają śmieci z gospodarstw domowych, firm prywatnych, a także zakładów produkcyjnych, muszą być odpowiednio kontrolowane. Wymaga tego szereg ustaw, które mają na celu zapobieganiu sytuacji, kiedy mogłyby one stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Dlatego też składowiska muszą być ciągle, nieustanie monitorowane. Dotyczy to zarówno magazynowych tam odpadów, jak też warunków, które musi spełniać tego rodzaju miejsce.

Czym są składowiska odpadów?

Składowiska to tereny wyznaczone do deponowania odpadów – komunalnych, ciekłych lub mas ziemnych. Ich wykorzystanie i sposób urządzenia regulują ustawy oraz rozporządzenia. Obiekty pełniące tę funkcję muszą być maksymalnie szczelne – tak, aby znajdujące się tam zanieczyszczenia jak najmniej oddziaływały na otocznie. Monitorowanie składowisk odpadów jest konieczne do sprawdzania ich stanu oraz wpływu na środowisko. Niektóre z nich zajmują się także odzyskiwaniem surowców wtórnych.

Monitoring geotechniczny składowiska odpadów

Monitoring geotechniczny składowiska odpadów dotyczy wykonywania szeregu pomiarów geodezyjnych. Efektem tych działań jest zapewnienie prawidłowych, należytych warunków, w jakich muszą być składowane śmieci. Do tego rodzaju prac należą:

  • pomiary stateczności skarp – dotyczą one oceny ich wysokości oraz kąta nachylenia; bada się także powłokę znajdującą się na powierzchni skarpy; pomiar ten powinien uwzględniać rodzaj składowanych odpadów, gdyż różnego rodzaju deponowane tam materiały, wymagają innych warunków;
  • ocena zmian geometrii czaszy składowiska – dotyczy jej powierzchni, pojemności, jak również zmian jej wysokości na przestrzeni lat;
  • pomiar zwierciadła wody.

Monitoring wpływu składowanych odpadów na środowisko

W tym celu bardzo dokładnej analizie chemicznej są poddawane wody gruntowe znajdujące się na terenie składowiska. Bada się także emitowany przez odpady biogaz pod względem stężenia metanu, dwutlenku węgla oraz tlenu. Ocenie poddane zostają odcieki, w których znajdują się zanieczyszczenia organiczne czy azot. Wykonywany jest również test wymywalności odpadów, który stanowi wyznacznik tego, czy są one szkodliwe dla środowiska. Usługi te świadczone są m.in. przez Laboratorium Analiz Fizykochemicznych LABOTEST.

Przyrządy służące monitoringowi składowisk

Aby precyzyjnie i rzetelnie móc wykonywać pomiary oraz kontrolować stan składowiska, niezbędny jest montaż specjalistycznych urządzeń. Do takich należą piezometry. Opowiadają one za monitoring poziomu zwierciadła wody wód gruntowych. Natomiast założone repery umożliwiają kontrolę nad osiadaniem składowiska.

śr. ocena 5 / głosów 5