akt notarialny

Z czego składa się akt notarialny?

W kancelariach notarialnych sporządza się akty, które mają ściśle określoną strukturę. Określa ją art. 92 §1 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Zgodnie z tą ustawą każdy notariusz w Polsce musi spisywać zawierane umowy i oświadczenia w jednakowej formie. Mimo że akty notarialne dotyczą różnego rodzaju czynności, to zawsze mają analogiczną budowę.

Komparycja aktu notarialnego

Każdy akt notarialny zaczyna się od komparycji. Znajdują się w niej informacje na temat daty przeprowadzania czynności. Jest ona zapisana numerycznie oraz słownie. Wskazuje się tam również, gdzie miało miejsce odczytanie aktu. Zwykle jest to więc siedziba kancelarii. Wyjątkami są sytuacje, kiedy notariusz udaje się podpisać akt do siedziby spółki czy szpitala.

Pod informacją o dacie i miejscu znajdują się imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy osób, które stają do aktu. Komparycje kończy wzmianka o tym, że tożsamość osób podpisujących akt została stwierdzona na podstawie dokumentu tożsamości.

Właściwa część aktu

Ta część aktu notarialnego różni się w zależności od tego, jakiej czynności on dotyczy. Jeśli jest to umowa sprzedaży, będą znajdowały się tam informacje o stanie prawnym nieruchomości, oświadczenia stron oraz ustalenia, co do sposobu zapłaty i wydania lokalu. W przypadku testamentu część ta będzie obejmować oświadczenia woli testatora. Opisuje się tam również dokumenty, które były przedłożone lub okazane notariuszowi. Jest to kluczowa część aktu notarialnego.

Pouczenia

W treści aktu notarialnego zwraca się uwagę na obowiązujące ustawy i przepisy.

Notariusz wspomina o podatku od czynności cywilnoprawnych, prawie spadkowym, podatku dochodowym, prawie mieszkaniowym oraz o odpowiedzialności za składnie nieprawdziwych oświadczeń” – mówi specjalista z Kancelarii Notarialnej Pawła Jana Dworczyńskiego i Aleksandry Gąseckiej-Szewczuk  w Słupsku.

Poświęcany jest temu zawsze osobny paragraf w akcie notarialnym.

Wniosek wieczystoksięgowy

Pod pouczeniami bardzo często znajduje się wniosek do sądu. Dotyczy on dokonania wpisu na rzecz jednej ze stron umowy. Może być to wpis własności, hipoteki lub prawa użytkowania. Niekiedy znajduje się tam także wniosek o założenie księgi wieczystej.

Zakończenie aktu

Na końcu aktu umieszcza się informacje o koszcie czynności notarialnej oraz w niektórych przypadkach o wysokości pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych. Pod sumą należną do zapłaty widnieje napis „Akt odczytano, przyjęto i podpisano” – to sformułowanie kończy każdą umowę czy składanie oświadczeń.

śr. ocena 5 / głosów 1