Podstawowe zasady sporządzania pism procesowych

Sporządzanie pism procesowych wymaga spełnienia kilku istotnych elementów zarówno w formie jak i w treści. Od nich może bowiem zależeć ważność pisma. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości będą skutkować zwrotem dokumentu. W piśmie skierowanym do sądu trzeba jasno wskazać, o co wnosimy. Niezbędne jest także uzasadnienie żądania i poparcie go dowodami.

Niezbędne elementy pisma procesowego

Każde pismo procesowe musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Pierwszym z nich jest oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo. Następnie trzeba podać imię i nazwisko, nazwę stron lub ich przedstawicieli ustawowych. Rodzaj pisma powinien zostać dokładnie zaznaczony właściwym tytułem. Może to być pozew o alimenty, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku czy zażalenie od postanowienia danego sądu. Niezbędne są także oświadczenia i dowody wskazujące na poparcie okoliczności. Pismo procesowe kończy się podpisem strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jeśli dołączone są jakieś załączniki, należy je wymienić.

Żądanie pozwu i wartość przedmiotu sporu         

W piśmie procesowym bardzo ważne jest podanie żądania pozwu. Określa ono to, czego oczekuje się od sądu, np. zasądzenia określonej kwoty, wydania określonej rzeczy czy ustalenia stosunku prawnego. Żądanie musi być sformułowane w sposób konkretny i niebudzący wątpliwości. Wskazuje ono rozstrzygnięcie, jakiego domaga się powód i zaznacza granice, według których sąd powinien rozpoznać sprawę. Od żądania pozwu zależy wysokość zasądzonych odsetek oraz kosztów procesu. Pismo procesowe wymaga także podania wartości przedmiotu sporu, bowiem wpływa na właściwość rzeczową sądu i wysokość kosztów sądowych. Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych w zaokrągleniu do jednego złotego.

Inne informacje

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, jeśli nie została uiszczona należna opłata. W niektórych przypadkach istnieje prawo do zwolnienia z niej, jednak trzeba to uzasadnić i udowodnić odpowiednimi załącznikami. Pismo procesowe wymaga także dołączenia odpisów załączników dla doręczenia uczestniczącym w sprawie osobom. Ponadto jeśli w sądzie nie złożono załączników w oryginalne, odpisy powinny być dołączone także do akt sądowych. Ekspert z kancelarii adwokackiej „Miastkowsk”i w Koninie dodaje:

Pisma procesowe, które mają na celu przygotowanie rozprawy, wymagają także zwięzłej informacji o stanie sprawy i wypowiedzenia się co do strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych.

śr. ocena 5 / głosów 5