Ochrona informacji niejawnych – na czym polega

Od momentu wejścia w życie ustawy o informacjach niejawnych z 2010 roku nie obowiązuje stary podział na tajemnicę państwową i służbową. Mianem informacji niejawnych określamy wszystkie dane oznaczone klauzulami tajności, takimi jak „tajne”, „ściśle tajne”, „zastrzeżone” i „poufne”. Zastanówmy się, na czym dokładnie polega ochrona takich informacji.

Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych

Podczas organizacji ochrony informacji oznaczonych klauzulą tajności konieczne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Najważniejsze z nich zawierają się w artykule 8. ustawy i dotyczą sposobu udostępniania oraz przetwarzania takich danych – mówi ekspert z 4Tel Partner Sp. z o.o.

Po pierwsze, informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i z zachowaniem wymogów dotyczących dostępu do konkretnej klauzuli tajności. Po drugie, przetwarzanie informacji niejawnych musi zachodzić w warunkach uniemożliwiających nieuprawnione ujawnienie, a więc w kancelariach tajnych. Po trzecie, informacje muszą być chronione odpowiednio do nadanej im klauzuli tajności i z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie.

Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Podmiotami ustawy o ochronie informacji niejawnych są przede wszystkim Sejm, Senat, Prezydent RP, a także organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto ustawa obowiązuje sądy, organy kontroli państwowej, jednostki podległe MON i innym organom władzy publicznej, NBP i państwowe osoby prawne.

Jednocześnie ustawa obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy wykonują lub zamierzają ubiegać się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji objętych klauzulą tajności oraz podejmujący się zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych.

W praktyce okazuje się, że każde przedsiębiorstwo, które na podstawie zawartych umów biznesowych ma dostęp do dokumentów z klauzulą niejawności, musi zadbać o zapewnienie im bezpieczeństwa zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy. Oznacza to konieczność zapewnienia kancelarii tajnej lub przynajmniej pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych.

Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwie wymaga stworzenia pionu ochrony z nadzorującym pełnomocnikiem i kierownikiem kancelarii tajnej. Pion ochrony  ma za zadanie przekazywać dokumenty niejawne uprawnionym do tego pracownikom z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Istotne jest, by również pracownicy spoza pionu ochrony, którzy mają dostęp do informacji niejawnych, mieli pełną świadomość prawidłowych sposobów obchodzenia się tymi danymi. Dlatego niezbędna jest organizacja szkoleń pracowniczych, które pozwolą poznać dozwolone sposoby postępowania z dokumentami opatrzonymi poszczególnymi klauzulami.

Jakie są konsekwencje zaniedbań w obszarze ochrony informacji niejawnych. Błędy, wykryte przez kontrolę ABW, mogą skutkować karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

śr. ocena 6.3 / głosów 4