Kiedy Sąd wyda rozwód z orzeczeniem o winie?

Jednym z najważniejszych elementów każdej rozprawy rozwodowej jest ustalenie tego z czyjej winy doszło do rozwodu. Taki rozwód nazywa się rozwodem z orzeczeniem o winie. Sprawdźcie, w jakich przypadkach Sąd może wydać to orzeczenie oraz czy jest to opłacalne rozwiązanie.

Kiedy Sąd może orzec rozwód?

Wszelkie sprawy dotyczące rozwodu uregulowane są w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Celem rozwodu jest rozwiązanie związków faktycznie martwych, w których nie ma wierności, wzajemnej pomocy, wspólnego pożycia oraz współdziałania dla dobra rodziny.

Do orzeczenia rozwodu dojść może tylko w sytuacji, w której między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. O zupełnym rozkładzie można mówić wtedy, gdy wygasły między małżonkami trzy podstawowe więzi, a więc uczuciowe, fizyczna i majątkowa. Jeśli, pomimo wygaśnięcia więzi duchowej i fizycznej, zostały między małżonkami pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia można uznać za zupełny – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Radcy Prawnego Wojciech J. Chmurak.

Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie o winie rozkładu pożycia sąd zamieszcza w sentencji wyroku rozwodowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, orzeczenie to może mieć tylko jedną z trzech niżej wymienionych postaci:

  • oboje małżonkowie ponoszą winę rozkładu pożycia,
  • jeden z małżonków ponosi winę (tzw. wyłącznie winny),
  • żaden z małżonków nie ponosi winy.

Dla orzeczenia winy sąd stwierdzić musi wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, zawinionego zachowania małżonka oraz związku przyczynowego między tym zachowaniem a rozkładem pożycia.

Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich może stanowić o winie małżonka. Stanowić o niej będzie natomiast to naruszenie, które miało wpływ na spowodowanie lub utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku rozwodu zadaniem Sądu jest ustalenie, które z małżonków ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa. Sąd może jednak dojść też do wniosku, że wina leży po obu stronach i wtedy nie orzeka o winie jednej ze stron. Zdarza się także, że Sąd w uzasadnieniu wskazuje małżonka, który bardziej przyczynił się do rozkładu pożycia, choć nie ma to znaczenia dla treści wyroku.

Jeśli chodzi o zgodny wniosek stron, to w tym przypadku Sąd nie orzeka o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. To rozwiązanie wybierane jest znacznie częściej, niż tradycyjna rozprawa z orzekaniem o winie. Wszystko dlatego, że udowodnienie winy jednego z małżonków wymaga roztrząsania życia prywatnego na sali sądowej, czego nie wszyscy małżonkowie sobie życzą.

śr. ocena 5 / głosów 6