rozwód z orzeczeniem o winie

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Wbrew oczekiwaniom społecznym trwałość pożycia małżeńskiego nierzadko okazuje się ustawać po jakimś czasie od zawarcia związku małżeńskiego. W takich sytuacjach rozwód, na przykład rozwód z orzeczeniem o winie jest bardzo często jedynym rozwiązaniem powstałego problemu. Tylko jak uzyskać wyrok sądu stwierdzający o winie jednej ze stron za trwały rozpad małżeństwa?

Czym jest rozwód i kiedy możliwy jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Zgodnie z art. 56. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.), jeżeli między małżonkami dojdzie do zupełnego i trwałego rozkładu ich wspólnego pożycia, każda ze stron może zażądać, aby sąd rozwiązał ich małżeństwo poprzez rozwód. Choć warto przy tym pamiętać o tym, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Równie istotny jest fakt, o którym wielokrotnie przypominają adwokaci z takich kancelarii jak Kancelarie Adwokackie Łopatto, że rozwód nie może zostać udzielony także wtedy, kiedy żąda go małżonek ponoszący jako jedyny winę za rozkład pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W kontekście rozwodów niezbędne jest też podkreślenie, że mogą mieć one dwojaki charakter. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków może przyjąć formę rozwodu z orzeczeniem o winie kończącego małżeństwo z winy jednego bądź obojga małżonków. W takiej sytuacji możliwe jest zasądzenie przez sąd alimentów od osoby uznanej za winną rozpadu związku małżeńskiego na koszt drugiej strony. Rozwód może też zostać udzielony przez sąd bez orzekania o winie. Uznaje się wtedy, że wynika on z porozumienia stron i małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby.

Co można zrobić, chcąc uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

W celu uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie wiele osób korzysta z pomocy adwokatów od spraw rozwodowych ze Szczecina lub innych miejscowości. Pomoc osoby perfekcyjnie zorientowanej w prawie rodzinnym nierzadko okazuje się nieoceniona. Niezbędne jest też przygotowanie wniosku o rozwód z orzeczeniem winy, a także dowody na to, że dana osoba jest rzeczywiście winna rozkładu pożycia małżeńskiego.

śr. ocena 0 / głosów 0