Akt notarialny

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny jest to dokument urzędowy sporządzony przez notariusza, którego celem jest stwierdzenie dokonania określonych czynności, np. zawarcie umowy, ugody, ustanowienie hipoteki czy złożenie innego oświadczenia woli. Akt notarialny sporządza się wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy taka jest wola stron. Nieprawidłowo sporządzony może prowadzić do braku skuteczności czynności prawnej, a czasami nawet do jej nieważności.

Kiedy sporządza się akt notarialny?

Wybrane czynności powinny być dokonane w formie aktu notarialnego ze względu na ustawowy nakaz. W przypadkach, gdy ustawa tego nie przewiduje, o sporządzeniu aktu decydują poszczególne strony. W formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności muszą być sporządzone umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy przenoszące prawo użytkowania wieczystego gruntu, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy o dział spadku, jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość, umowy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz statut spółki akcyjnej.

Elementy niezbędne w akcie notarialnym

Akt notarialny obowiązkowo musi zawierać kilka podstawowych informacji. Niezbędna jest data jego sporządzenia, a w przypadku takiej potrzeby, również czas podpisania. Potrzebne są także dane stron oraz sposób, w jaki stwierdzono ich tożsamość. Akt notarialny musi zawierać oświadczenia stron, wskazanie dokumentów, które zostały okazane do aktu, a także stwierdzenie faktów i okoliczności niezbędnych dla sporządzenia aktu. Potrzebna jest także informacja, dotycząca tego, że został on odczytany, przyjęty i podpisany. Dokument należy zakończyć podpisami osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu.

Gdzie przechowywane są akty notarialne?

Akt notarialny musi być odczytany przez notariusza. Dopiero po potwierdzeniu przez strony, że jego treść jest zgodna z zamierzeniami, może on zostać podpisany. Maksymalna opłata, którą może pobrać notariusz za dokonanie czynności, została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Jak dodaje ekspert z kancelarii notarialnej Andrzeja Gruszki w Tuszynie: Notariusz zobowiązany jest nie tylko do sporządzania aktów notarialnych, ale również do ich przechowywania przez dziesięć lat. W tym czasie oryginały nie mogą być wydawane poza kancelarię. Po tym okresie notariusz przekazuje akty do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

śr. ocena 5 / głosów 1