Znaczenie praktyk zawodowych w kształceniu na kierunkach medycznych

Kształcenie zawodowe to nie tylko zajęcia teoretyczne oraz przeprowadzane w warunkach szkolnych ćwiczenia praktyczne. Niebagatelne znaczenie mają również praktyki, których odbycie jest dla każdego ucznia obowiązkowe.

W jakim celu odbywane są praktyki zawodowe?

W dzisiejszych czasach doświadczenie zawodowe ma znacznie większe znaczenie, niż posiadany dyplom. Zarówno uczniowie szkół zawodowych jak i uczelni wyższych mają coraz większą świadomość faktu, że sam dyplom daje im raczej niewielkie szanse na zdobycie pracy marzeń. Wielu studentów podejmuje samodzielne zatrudnienie jeszcze przed ukończeniem studiów – dla uczniów szkół zawodowych okazją do zdobycia doświadczenia są odbywane w ramach zajęć szkolnych praktyki zawodowe. Mają one na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie lekcji, sprawdzenie posiadanych umiejętności w warunkach zawodowych oraz nabycia pewnych tzw. kompetencji miękkich. Są to umiejętności takie jak zdolność komunikowania się z zespołem, kreatywność w działaniach zawodowych, organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem czy odporność na stres. Krótko mówiąc kompetencjami miękkimi nazywamy różnego rodzaju umiejętności nie ujęte w programie nauczania, których opanowanie zależy przede wszystkim od nastawienia ucznia i jego determinacji. Niemniej ważne jest, że w czasie praktyk zawodowych uczeń ma okazję z pierwszej ręki poznać rynek pracy, zaznajomić się z danym środowiskiem, dowiedzieć się jak wygląda struktura firmy, a także wyrobić sobie przydatne w przyszłym życiu zawodowym kontakty. Świadectwo odbycia praktyk zawodowych jest solidnym atutem w poszukiwaniu prawdziwej pracy. Nie jest tajemnicą, że wielu pracodawców znacznie przychylniej podchodzi do kandydatów, którzy mogą pochwalić się udokumentowanym przebiegiem kariery, w tym zaświadczeniem o odbyciu praktyku zawodowych wraz z pozytywną oceną, niż samym dyplomem ukończenia szkoły.

Formy praktyk zawodowych

W zależności od trybu nauki i rodzaju uczelni praktyki zawodowe mogą być zaliczane w różnej formie. Dla przykładu studenci uczelni wyższych, którzy podjęli pracę zawodową  czasie studiów lub prowadzą własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk w ramach już wykonywanego zawodu. Uczniowie szkół zawodowych i policealnych, takich jak Dental Service w Szczecinie, na drugim roku nauki zobowiązani są podjąć pracę w pełnym wymiarze godzin (a więc 40 godzin tygodniowo) przez okres 4 tygodni. Miejsce odbywania praktyk różni się w zależności od kierunku kształcenia. Dla przykładu technicy farmaceutyczni mogą udać się na praktyki aptekach oraz hurtowniach farmaceutycznych, natomiast higienistki stomatologiczne – w gabinetach higieny stomatologicznej w przedszkolach i szkołach oraz w gabinetach stomatologicznych. Należy odróżniać praktyki zawodowe od zajęć praktycznych, które również odbywają się w zakładach pracy, jednak trwają przez dwa semestry w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

śr. ocena 5 / głosów 5