Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc podejść do egzaminu na prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym, że posiadamy umiejętność kierowania danym typem pojazdu, a także znamy obowiązujące przepisy. Nie dysponując takim dokumentem, nie możemy legalnie poruszać się po drogach w sposób zmotoryzowany. W celu jego zdobycia trzeba pomyślnie zdać stosowny egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Wiedza i umiejętności jednak nie wystarczą, by do takiego egzaminu przystąpić.

Wiek

Jednym z podstawowych wymagań stawianych kandydatom na kierowców jest osiągnięcie właściwego wieku, przy czym jest on różny dla różnych kategorii prawa jazdy. Wynosi odpowiednio 16 lat dla kategorii A1, B1 i T, 18 lat dla najpopularniejszych kategorii A i B oraz 21 lat w przypadku kategorii C, C+E, D1 lub D1+E. Prawo jazdy kategorii D możemy zdobyć, dopiero mając 24 lata i dysponując uprawnieniami kategorii B. Pewien wyjątek stanowią żołnierze i funkcjonariusze Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Policji, którzy mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D średnio trzy lata wcześniej.

Potrzebne dokumenty

 – Jeśli kierowcą chce zostać osoba niepełnoletnia, jej rodzice lub opiekunowie prawni muszą na przystąpienie do kursu wyrazić pisemną zgodę – zwraca uwagę przedstawiciel szkół nauki jazdy Polskiego Związku Motorowego.

Innym obowiązującym dokumentem jest dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Orzeczenie lekarskie

Aby je uzyskać, należy udać się do lekarza, który zbada nie tylko nasz wzrok czy zdolności motoryczne, ale też wyda opinię w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających. Jeśli takie uzależnienie zostanie stwierdzone w formie aktywnej, kandydat nie zostanie do kursu dopuszczony. Ewentualne problemy zdrowotne innego typu natomiast wcale nie muszą dyskwalifikować. Lekarz w wydanej przez siebie opinii może zaznaczyć, że prowadzenie pojazdu możliwe jest pod pewnymi warunkami, np. po założeniu szkieł korekcyjnych.

Zdjęcie i dowód osobisty

Wnioskując o przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy, musimy do składanych dokumentów dołączyć fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, a także okazać dowód osobisty. Na tej podstawie nastąpi weryfikacja w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), czy nie orzeczono wobec nas zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dopóki taki zakaz obowiązuje, prawa jazdy nie otrzymamy.

śr. ocena 5 / głosów 3