Sprawozdanie finansowe – czym jest i kto musi je sporządzać?

Sprawozdanie finansowe jest raportem jednostki gospodarczej. Sporządzane jest na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Należy wykonać je w sposób rzetelny oraz porównywalny, aby adresat mógł bez trudu odczytać interesujące go informacje. Czym dokładnie jest sprawozdanie finansowe i kto musi je sporządzać?

Formę, treść, oraz to, kto musi sporządzać sprawozdanie finansowe określa Ustawa o rachunkowości.

Ma ono na celu przedstawienie sytuacji finansowej oraz finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego w sposób uporządkowany. Dotyczy roku obrachunkowego i sporządza się je na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości.

Przeznaczone jest dla osób spoza jednostki, która je sporządza, takich jak na przykład agendy rządowe i samorządy, korzystające ze sprawozdań przy ocenie zgodności działań firmy z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Każde sprawozdanie finansowe musi zatem być:

  • wiarygodne
  • zrozumiałe
  • kompletne
  • porównywalne
  • terminowe
  • ciągłe
  • sprawozdalne

Jaka jest jego struktura?

Wprowadzenie

Pierwszą część sprawozdania finansowego stanowi wprowadzenie. Zawierać ono powinno: nazwę firmy, jej siedzibę, podstawowy przedmiot działalności, wskazanie okresu, objętego sprawozdaniem finansowym oraz tego, czy podmiot zamierza kontynuować działalność gospodarczą. To również miejsce na omówienie przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego i sposobu sporządzenia sprawozdania.

Bilansowa wycena majątku

Kolejna część to bilans, czyli wycena składników majątku. Aby go sporządzić, potrzebne będzie wcześniejsze przeprowadzenie inwentaryzacji.

Bilans powinien obejmować takie elementy jak aktywa, czyli wartości niematerialne i prawne należące do firmy oraz rzeczowe aktywa trwałe, i inwestycje długoterminowe; aktywa finansowe, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, nieużytkowane przez jednostkę. W bilansowej wycenie majątku powinny znaleźć się również rozliczenia międzyokresowe, zapasy, należności krótkoterminowe i pasywa.

Rachunek zysków i strat

Po sporządzeniu omówionych części można przejść do sporządzenia rachunku zysków i strat, polegającym na zestawieniu przychodów firmy, uzyskanych ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych z kosztami tejże działalności.

Sporządzenie sprawozdania finansowego najlepiej powierzyć profesjonalnemu księgowemu, na przykład z Kancelarii Finansowo-Księgowej Lex z Wrocławia.

Sytuacja ekonomiczna firmy

Każde sprawozdanie finansowe powinno kończyć się opisem sytuacji ekonomicznej firmy. Opis ten powinien skupiać się na przeglądzie rozwoju działalności przedsiębiorstwa, ważnych wydarzeniach oraz prognozowanym rozwoju jednostki gospodarczej.

śr. ocena 5 / głosów 6