Rodzaje przekształceń przedsiębiorstw

Przekształcenia przedsiębiorstwa dokonuje się zazwyczaj wtedy, kiedy zaistnieją odpowiednie warunki do przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną, w celu realizacji zamierzonego działania gospodarczego. Przekształcenie pozwala zachować pełną ciągłość prawną, podmiotową, organizacyjną oraz ekonomiczną danego przedsiębiorcy, funkcjonującego w obrocie gospodarczym.

Celem każdego przekształcenia przedsiębiorstwa będzie dokonanie określonego procesu transformacyjnego. Pozwoli on zachować tożsamość podmiotową między osobami, które tworzą spółkę, a jednocześnie nie przeprowadzać kosztownego postępowania likwidacyjnego. Dzięki przekształceniom utrzymamy koncesję oraz zezwolenie, a także będziemy mogli kontynuować prawa i obowiązki cywilnoprawne.

Jeśli przekształcamy spółkę w inną spółkę, modyfikujemy jej ustrój bez konieczności zmiany przedmiotu jej działalności i sposobu jej prowadzenia. Dzięki temu nie będzie konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki i utworzenie nowej spółki.

Jakie typy i rodzaje przekształceń wyróżniamy?

Zmiana formy prawnej

Przekształcenie przedsiębiorstwa może polegać na zmianę jego formy prawnej. Odbywać się to może na dwa sposoby.

Pierwszym będzie zamiana dotychczasowej struktury organizacyjno-prawnej w ramach tego samego typu osobowości prawnej. Przykładem będzie przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Drugim przekształceniem przedsiębiorstwa pod kątem prawnym będzie zamiana różnych typów prawnych, na przykład przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną.

Chcąc przekształcić nasze przedsiębiorstwo, zwróćmy się o pomoc do kancelarii doradczo-podatkowej Ożóg Tomczykowski.

Podział przekształceń w znaczeniu szerokim

Inny podział przekształceń przebiega na osi:

  • przekształcenia gospodarcze
  • przekształcenia prawne

Przekształcenia gospodarcze to przekształcenia, których dokonuje się za pomocą formalnych rozwiązań i likwidację dotychczasowego podmiotu. Przeniesienie majątku po zlikwidowanym podmiocie następuje pod tytułem szczególnym na inny podmiot prawny. Warto zdać sobie sprawę, że przekształcenia gospodarcze nie są zdefiniowane bezpośrednio w przepisach prawa. Rozróżnia się je poprzez identyfikację z szeregiem czynności faktycznych i prawnych, które skutkują zmianami podmiotowymi oraz przedmiotowymi. Charakteryzuje je przeniesienie substratu majątkowego i organizacyjnego oraz ciągłością podmiotową. Do tego typu przekształceń będzie można zatem zakwalifikować te sytuacje, które nie są opisane przepisami prawa.

Przekształcenia prawne z kolei następują w drodze sukcesji uniwersalnej i opisują je przepisy prawa: kodeks handlowy oraz kodeks spółek handlowych. Polegają na przejęciu przez przekształcony podmiot wszelkich praw i obowiązków, należących do poprzedniego podmiotu. Należą do nich: przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową.

śr. ocena 5 / głosów 5