Komu i kiedy przysługuje odzież robocza?

W niektórych przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież roboczą. Jest to rodzaj odzieży, który chroni osobę wykonującą swoje obowiązki na danym stanowisku przed działaniem szkodliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia czynników. Ubiór ten ma zabezpieczać przed powstaniem urazów ciała. Przepisy te reguluje Kodeks pracy.

W jakiej sytuacji pracodawca musi przyznać odzież roboczą?

Pracodawca ma taki obowiązek, jeżeli odzież osobista pracownika może zostać zabrudzona bądź zniszczona albo zachodzą stosowne wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Przepisy te muszą być bezwzględnie przestrzegane, a dostarczona odzież i obuwie muszą spełniać ustalone normy.

Takie zasady zapisane są w Kodeksie pracy – dokument nie wskazuje konkretnych stanowisk i grup zawodowych. Ważne są warunki, w jakich praca jest wykonywana. Wszelkie konkretne normy może wyznaczyć regulamin wewnątrzzakładowy – komentuje nasz rozmówca z firmy Stapol.

Pomocne w przygotowaniu ustaleń może okazać się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obowiązujące od dnia 26 września 1997 roku. Mówi o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sposobach oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Różnica między odzieżą ochronną a odzieżą roboczą

Wiele osób zamiennie używa pojęć „odzież robocza” i „odzież ochronna”, a tak naprawdę są to dwa różne terminy. Odzież robocza powinna być zakładana, kiedy:

  • pracownik narażony jest na intensywne brudzenie substancjami, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia
  • na stanowisku pracy obecne są czynniki, które powodują przyspieszone niszczenie odzieży
  • wytwarzany produkt wymaga spełnienia określonych norm.

Odzież ochronna z kolei ma za zadanie:

  • zakryć bądź zastąpić odzież osobistą
  • ochronić pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami, do których zaliczają się zagrożenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Zobowiązanie pracownika do przestrzegania przepisów

Nie tylko pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych norm. Również pracownik musi respektować przepisy, stosując przydzielone mu środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą czy obuwie robocze. Pracownik odpowiada za przyznaną mu odzież jak za mienie. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, musi się z niej rozliczyć. Ciąży na nim obowiązek zwrotu bądź wyliczenia się, jeśli jeszcze nie został przekroczony okres jej używalności. Warto znać przepisy, aby orientować się w zagadnieniu odzieży roboczej, bez względu na to czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem.

śr. ocena 5 / głosów 3