pedagogika

Perspektywy zawodowe po studiach na kierunku Pedagogika

Zawód pedagoga kojarzy nam się głównie z nauczaniem dzieci i młodzieży. W rzeczywistości studia pedagogiczne mogą otworzyć przed nami drzwi do również innych zawodów, w których podstawą jest nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem.

Czym jest pedagogika?

Pedagogika jest interdyscyplinarną dziedziną dotyczącą wychowania człowieka na różnych etapach życia – od dzieciństwa, przez młodość, aż do dorosłość. Pedagogika zawiera w sobie elementy nauk takich jak psychologia, socjologia, filozofia, a także innych nauk humanistycznych oraz ścisłych. Celem pedagogiki jest poznanie istoty wychowania oraz celów, metod i form organizacji procesów wychowawczych.

Gdzie mogą pracować absolwenci kierunku Pedagogika?

Osoby, które pomyślnie ukończyły studia pedagogiczne mogą znaleźć pracę w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Są to między innymi:

  • Placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, domy dziecka, ośrodki adopcyjne)
  • Poradnie specjalistyczne i rodzinne
  • Zakłady pracy, instytucje profilaktyki społecznej, służba zdrowia
  • Domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia edukacyjne, schroniska, sanatoria, hostele, noclegownie
  • Działy szkoleń przedsiębiorstw
  • Ośrodki edukacji ustawicznej, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora
  • Wydziały polityki społecznej jednostek samorządowych

Absolwenci studiów II stopnia, uprawnieni do ubiegania się o stanowiska w wyżej wymienionych placówkach i instytucjach, mogą również zdecydować się na kontynuowanie edukacji na studiach podyplomowych i doktoranckich. Taką ofertę edukacyjną proponuje między innymi Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Kto powinien interesować się studiami pedagogicznymi?

Praca w charakterze pedagoga nie należy do najprostszych. Od opiekuna i wychowawcy oczekuje się między innymi ogromnych pokładów cierpliwości, pozytywnego nastawienia do podopiecznych i wychowanków, umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z każdym z nich, charyzmy, dobrej organizacji pracy oraz dużej kreatywności. Jeśli dysponujemy tymi cechami a ponadto lubimy pracę z ludźmi, pedagogika może być wyborem w sam raz dla nas.

śr. ocena 5 / głosów 4