Na czym polega praca tłumacza przysięgłego?

Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego można uzyskać po spełnieniu określonych kryteriów i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumacza. Zaprzysiężenie oraz wpisanie na listę Ministra Sprawiedliwości zezwala na wykonywanie tłumaczeń dokumentów wysokiej rangi, m.in. pism urzędowych i procesowych.

Zasady wykonywania zawodu

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która musi być wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Zasady wykonywania tego zawodu są uregulowane Ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Według niej tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń, które zostały wykonane przez inne osoby. Ekspert z biura tłumaczeń Unia w Rzeszowie mówi:

Tłumacz przysięgły może także sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym, a także sprawdzać i poświadczać tego rodzaju odpisy wykonane przez inne osoby.

Zadania tłumacza przysięgłego

Ustawa przepisuje również obowiązki tłumacza przysięgłego. Powierzone zadania ma wykonywać ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Tłumacz musi zachować w tajemnicy fakty i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem. Do jego obowiązków należy także doskonalenie kwalifikacji zawodowych. W przypadku zwykłych tłumaczeń konsekwencje błędnych zwrotów lub niepoprawnych form wiążą się z opinią w środowisku i problemami w rozwoju kariery. Natomiast jeśli tłumacz przysięgły nie wywiąże się ze swoich obowiązków i np. dokona tłumaczenia, które nie będzie bezstronne, może stanąć przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Wiąże się to z naganą lub odsunięciem od wykonywania zawodu.

Prowadzenie repertorium

Tłumacz przysięgły prowadzi także repertorium, w którym odnotowuje swoje czynności. Zawiera się w nim datę przyjęcia zlecenia i zwrotu dokumentu z tłumaczeniem, oznaczenie zleceniodawcy lub zamawiającego wykonanie tłumaczenia, opis tłumaczonego dokumentu, wskazanie rodzaju czynności, język tłumaczenia, liczbę stron, ilość sporządzonych egzemplarzy, opis tłumaczenia ustnego, wysokość pobranego wynagrodzenia i informacje o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz określonych podmiotów. Poświadczenie tłumaczeń oraz pism wydawanych w formie pisemnej musi być opatrzone pieczęcią zawierającą imię, nazwisko, pozycję na liście tłumaczy przysięgłych oraz język, do którego tłumacz posiada uprawnienia.

śr. ocena 5 / głosów 5