Czym się zajmuje pogotowie ekologiczne

W XXI wieku ekologia wykroczyła poza ramy ideologii i stała się niezwykle istotną dziedziną nauki, ale również ważnym sektorem usługowym. Dzisiaj w ramach proekologicznej działalności funkcjonuje wiele przedsiębiorstw świadczących szeroki wachlarz usług ukierunkowanych na ochronę środowiska. Wśród nich znajdują się pogotowia ekologiczne. Na czym polega ich działalność?

Czym jest pogotowie ekologiczne?

W ramach pogotowia ekologicznego działają firmy zajmujące się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Przedsiębiorstwa te dysponują niezbędnym doświadczeniem, kwalifikacjami, a także sprzętem potrzebnym do neutralizacji odpadów. Pogotowie ekologiczne, jak sama nazwa wskazuje, podejmuje interwencje w sytuacjach nagłych, zagrażających środowisku i niebezpiecznych dla otoczenia. Mowa tu o zanieczyszczeniach oraz skażeniach, które powstają na skutek różnego rodzaju sytuacji.

W jakich sytuacjach wzywa się pogotowie ekologiczne?

Celem działalności pogotowia ekologicznego jest unieszkodliwianie i usuwanie odpadów ze środowiska. Są to w dużej mierze odpady ciekłe, zwłaszcza niebezpieczne substancje ropopochodne i inne produkty naftowe, a także kwasy, oleje czy roztwory soli. Odpady te dostają się do środowiska na skutek nieprzewidzianych zdarzeń:

  • wypadków komunikacyjnych;
  • awarii przemysłowych;
  • innych zdarzeń losowych.

Zanieczyszczenia powstałe na skutek tych zdarzeń poważnie zagrażają środowisku i wymagają szybkiego unieszkodliwienia.

Jak działa pogotowie ekologiczne?

W jaki sposób pogotowie ekologiczne reaguje w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia ekologicznego?

Na to pytanie odpowiada ekspert z firmy EKOPROD: W pierwszej kolejności pogotowie ekologiczne identyfikuje rodzaj i zasięg skażenia oraz zabezpiecza teren. Ogranicza się obszar rozlewiska np. wykorzystując sorbenty, urządzenia mechaniczne i inne technologie pozwalające na neutralizację zagrożeń. Specjaliści usuwają substancje niebezpieczne i przetransportowują w celu ich utylizacji. Skalę skażenia ocenia się przy pomocy pobranych próbek. Skażony teren zostaje następnie poddany rekultywacji metodą in-situ lub ex-situ. Warto pamiętać, że praca pogotowia ekologicznego polega także na działaniach prewencyjnych, zapobiegających powstawaniu tego typu groźnych zdarzeń ekologicznych np. poprzez wdrażanie systemów blokujących i uszczelniających, a także kompleksowe doradztwo w zakresie ekologii.

śr. ocena 5 / głosów 3