Co składa się na kurs nauki jazdy?

Uzyskanie prawa jazdy wiąże się ze zdaniem państwowego egzaminu. Zanim jednak do niego dojdzie, trzeba odbyć kursy przygotowawcze. Dzielą się one na część teoretyczną i praktyczną. Przystąpienie do egzaminu państwowego wymaga także pozytywnych wyników z egzaminu wewnętrznego. Decyduje on o tym, czy kursant nabył odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby móc uzyskać prawo jazdy.

Część teoretyczna

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części. Zanim przyszły kierowca będzie mógł wsiąść za kółko samochodu, musi odbyć co najmniej 30 godzin lekcyjnych teorii, które trwają po 45 minut każda. Część teoretyczna przebiega w formie wykładów i ćwiczeń z zakresu podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Kursant przede wszystkim dowiaduje się, jakie przysługują mu prawa i jakie wiążą się z tym obowiązki. Pracownik szkoły jazdy „Ledwo Jadę” z Warszawy dodaje:

Ważnym elementem części teoretycznej jest nauka udzielania pierwszej pomocy, którą przeprowadza się zarówno w formie wykładów, jak i za pomocą zajęć praktycznych.

Możliwe jest zaliczenie części teoretycznej w formie zdalnej poprzez wykorzystanie komputera z dostępem do internetu. Nadzór jednak musi sprawować ośrodek szkolenia kierowców.

Część praktyczna

Część praktyczna to 30 godzin zegarowych, podczas których kursant uczy się jeździć specjalnie przygotowanym do tego pojazdem. Nie może się to odbyć bez przeszkolenia podczas części teoretycznej. Praktyka musi uwzględniać plac manewrowy, poruszanie się w ruchu miejskim oraz jazdę poza obszarem zabudowanym. Zadaniem instruktora jest nauczanie właściwego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu oraz stopniowe wprowadzanie kolejnych etapów jazdy według poziomu zaawansowania i rozwoju umiejętności kursanta. Dlatego pierwsze zajęcia praktyczne bardzo często przebiegają na placu manewrowym w celu poznania podstawowych zasad.

Egzamin wewnętrzny

Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej kursant musi pozytywnie zdać egzamin wewnętrzny. Ma on na celu ustalenie, czy przyszły kierowca jest przygotowany do egzaminu państwowego. Egzamin teoretyczny opiera się na tych samych testach komputerowych, które używają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Natomiast część praktyczna egzaminu wewnętrznego musi uwzględniać plac manewrowy jak i w ruch drogowy. Po uzyskaniu pozytywnych wyników, przyszły kierowca uzyskuje zaświadczenie ze swojej szkoły jazdy o ukończeniu kursu. Dzięki temu może zdawać egzamin państwowy w WORD-zie.

śr. ocena 5 / głosów 5