zdjęcie uszkodzonego pojazdu

Co powinna zawierać pełna dokumentacja szkodowa pojazdu?

Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie z OC sprawcy wypadku lub kolizji na podstawie dokumentacji szkodowej pojazdu. Ubezpieczyciel prowadzi tzw. teczkę szkodową, w której gromadzi wszystkie dokumenty związane ze sprawą. W poniższym artykule wyjaśniamy, co powinno znaleźć się w dokumentacji szkodowej, aby proces analizy zdarzenia i wyceny szkody przebiegł jak najszybciej.

Co znajduje się w dokumentacji szkodowej pojazdu?

Dokumentacja szkodowa pojazdu powinna być maksymalnie szczegółowa. Przedstawiając dowody uszkodzeń oraz poniesionych kosztów związanych z czynnościami powypadkowymi lub likwidacją szkody, możesz liczyć na sprawny proces decyzyjny i szybką odpowiedź od ubezpieczyciela sprawcy. Duże znaczenie mają dowody w postaci zdjęć uszkodzeń, jednak nie wszyscy wiedzą jak je zrobić – zdjęcie szkody należy wykonać z bliska, w dobrym świetle. Warto sprawdzić, czy zdjęcie jest wyraźne, a uszkodzenie widoczne w całości. Oświetlenie oraz odpowiednie ustawienie aparatu/smartfona jest szczególnie istotne wtedy, gdy fotografujesz uszkodzenie szyby lub ciemnego lakieru. W dokumentacji szkodowej powinien znaleźć się również raport z oględzin pojazdu sporządzony przez rzeczoznawcę. W przypadku, gdy będziesz chciał zakwestionować kosztorys szkody zaproponowany przez ubezpieczyciela, możesz zlecić przeprowadzenie oględzin pojazdu wybranemu, niezależnemu rzeczoznawcy – jego raport również zostanie dołączony do Twojej teczki szkodowej.

Do dokumentacji szkodowej trafiają również różnego rodzaju dokumenty, które dotyczą przebiegu i skutków zdarzenia oraz osób poszkodowanych i sprawcy, np.:

  • numery polis uczestników zdarzenia, dane kontaktowe,
  • zeznania świadków zdarzenia,
  • decyzje firmy ubezpieczeniowej,
  • wnioski stron,
  • pełnomocnictwa – możesz być reprezentowany przez wybranego pełnomocnika, np. firmę odszkodowawczą, taką jak Bryksaexpert z Gdańska,
  • faktury jako dowody kosztów poniesionych przez poszkodowanego, np. na holowanie uszkodzonego pojazdu lub zakup części niezbędnych do naprawy,
  • dokumenty opisujące przebieg zdarzenia,
  • kosztorys szkody oraz dokumenty potwierdzające wartość rynkową pojazdu,
  • dokumenty wydawane przez służby, które prowadziły czynności na miejscu zdarzenia.

Czy poszkodowany ma prawo wglądu do dokumentacji szkodowej?

W toku sprawy firma ubezpieczeniowa dołącza do teczki szkodowej kolejne dokumenty. Masz prawo wglądu do niej na każdym etapie postępowania. Możesz wystąpić o udostępnienie akt szkody, składając wniosek w formie papierowej. Niektóre firmy oferują możliwość składania wniosków poprzez formularz na stronie internetowej. Oczywiście wgląd do dokumentacji szkodowej ma również Twój pełnomocnik. Możesz wykonać kserokopie wszystkich dokumentów, a ubezpieczyciel powinien potwierdzić je z oryginałem.

śr. ocena 0 / głosów 0