Zasady postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska, odpadami medycznymi nazywamy „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”. Rozporządzenie to dzieli odpady na dwadzieścia podstawowych kategorii oraz setki podkategorii. Tym właśnie dokumentem musimy się kierować, by sposób gospodarowania odpadami był prawidłowy. Odpady medyczne to szczególna kategoria – jak należy z nimi postępować?

Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne

Zakaźne odpady medyczne związane z działalnością ośrodków zdrowia dla ludzi i zwierząt oraz odpady powstające w laboratoriach mogą być zbierane tylko i wyłącznie w miejscach ich wytworzenia, chyba że powstały w wyniku usług tego typu na wezwanie. Odpady tego rodzaju nie mogą być gromadzone i na składowiskach odpadów, ponieważ uznaje się je za odpady niebezpieczne. Jedyną właściwą metodą unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych jest ich termiczne przekształcanie w spalarniach. Spalarnie muszą być zatwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Odzysk może następować tylko w przypadku narzędzi chirurgicznych, zabiegowych oraz odczynników chemicznych, które zawierają niebezpieczne substancje i – co ciekawe – w przypadku odpadów amalgamatu dentystycznego. Amalgatami nazywa się stopy metali, których jednym z podstawowych składników jest rtęć. Są one przygotowywane w taki sposób, by po ogrzaniu rtęć mogła swobodnie wyparować.

Gospodarowanie odpadami zakaźnymi

W gospodarowaniu omawianymi odpadami obowiązuje tzw. zasada bliskości. Zasada ta mówi o tym, że odpady w pierwszej kolejności poddawane są przetwarzaniu w miejscu ich powstania – mówi nam przedstawiciel firmy EMKA z Żyrardowa, która działa w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi. Odpady powinny być unieszkodliwiane na terenie województwa, w którym zostały wytworzone. Zakazane jest przywożenie odpadów zakaźnych na teren innych województw. Jeżeli na terenie danego województwa nie byłoby instalacji, które służą do unieszkodliwiania odpadów, zasada bliskości mówi o tym, że odpady powinny zostać unieszkodliwione w instalacji położonej najbliżej. Naruszenie tej zasady stanowi wykroczenie i grozi za nie odpowiedzialność karna. Przekazywanie odpadów musi być zgodne z określoną prawnie procedurą – odpady muszą być zapisywane karcie ewidencji opadów oraz karcie przekazania odpadów. Wzory tego typu kart również są ściśle określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska. Ściśle określone procedury sprawiają, że nawet gabinet medyczny prowadzony przez jedną osobę ma obowiązek skrupulatnie dbać o to, by żadne odpady zakaźne nie trafiły na wysypiska.

śr. ocena 5 / głosów 4