Sposoby obróbki mechanicznej metali

Mianem obróbki metali określamy procesy technologiczne, których celem jest zmiana kształtu, wymiarów lub właściwości fizycznych oraz chemicznych opracowywanych elementów metalowych. Rozróżnia się kilka rodzajów obróbki metali, w tym plastyczną, chemiczną, cieplną, cieplno-chemiczną oraz obróbkę mechaniczną, której poświęcony będzie niniejszy artykuł.

Obróbką mechaniczną nazywamy procesy technologiczne, które przeprowadza się w celu zmiany zewnętrznych wymiarów danego elementu metalowego poprzez oddzielanie jego fragmentów lub wywieranie nacisku mechanicznego – wyjaśnia nasz rozmówca z zakładu obróbki stali Valeriia z siedzibą w Gdańsku.

Do procesów mechanicznej obróbki metali zaliczamy m.in. spawanie oraz różne metody obróbki skrawaniem, w tym szlifowanie.

Obróbka metali skrawaniem

Obróbka skrawaniem polega na usuwaniu naddatku materiału z obrabianego elementu za pomocą narzędzi skrawających, w związku z czym zaliczana jest do metod obróbki ubytkowej. Do skrawania zaliczamy procesy takie jak frezowanie, toczenie, struganie i szlifowanie.

Pierwsze 3 z wymienionych procesów zaliczają się do obróbki skrawaniem wiórowej. Oznacza się, że do ich przeprowadzenia wykorzystuje się narzędzia o zdefiniowanej geometrii i określonej liczbie ostrzy, a usunięty naddatek materiału przybiera postać wiórów.

Szlifowanie metali

Z kolei szlifowanie zaliczamy do obróbki skrawaniem ściernej, gdzie w charakterze narzędzia obrabiającego wykorzystywane są luźne ziarna ścierne lub specjalne pasty, tarcze i osełki oraz papiery ścierne, nazywane ogólnie ściernicami.

Poddanie metali szlifowaniu pozwala na uzyskanie bardzo dużych dokładności wymiarowych i kształtowych, a także maksymalne wygładzenie obrabianych powierzchni. Dzięki różnorodności dostępnych narzędzi szlifierskich, proces można przeprowadzać zarówno do wykańczania płaszczyzn, jak i otworów czy wałków.

Szlifowanie charakteryzuje się niewielką głębokością i wykorzystywane jest głównie w do wykańczania powierzchni elementów metalowych.

Spawanie metali

Kolejną metodą obróbki mechanicznej metali jest spawanie, które w przeciwieństwie do skrawania, pozwala na łączenie poszczególnych elementów. Łączenie materiałów w procesie spawania polega na ich miejscowym stopieniu i zestaleniu. W zależności od grubości spawanych blach wykorzystuje się spawanie gazowe lub elektryczne.

Najskuteczniejszą z wykorzystywanych obecnie metod tworzenia połączeń spawanych na blachach o grubości nawet 80 mm jest spawanie metodą TIG 141. Technologia ta pozwala na łączenie niemal wszystkich metali i stopów, we wszystkich pozycjach.

śr. ocena 5 / głosów 3