Rodzaje odpadów przemysłowych

Najwięcej odpadów, które powstają w Polsce, to odpady przemysłowe. Jest ich ok. 90% i są związane z działalnością przemysłową człowieka, szczególnie w takich branżach, jak: górnictwo, hutnictwo i energetyka. Jakiego rodzaju odpady można tam spotkać? O tym w poniższym artykule.

Charakterystyka odpadów przemysłowych oraz ich rodzaje

Odpady przemysłowe nie są niestety obojętne dla środowiska i stanowią zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska, powierzchni ziemi, hydrosfery, biosfery i atmosfery. Niebezpieczeństwo występuje w czasie ich wytwarzania, gromadzenia, transportu, utylizacji oraz składowania, dlatego w krajach wysoko rozwiniętych szczególny nacisk kładzie się na racjonalne gospodarowanie odpadami jako jeden z aspektów ochrony środowiska.

Ilość oraz rodzaj wytwarzanych odpadów przemysłowych zależy od:

 • typu surowców i stosowanej technologii produkcji,
 • postępu technicznego,
 • konsumpcji dóbr materialnych,
 • kultury i etyki ekologicznej.

Należy pamiętać, że każdy niezagospodarowany i niemający określonego przeznaczenia produkt, czy jest to surowiec, materiał czy produkt finalny, nabywa właściwości odpadu.

Odpadami przemysłowymi mogą być:

 • Odpady metaliczne
 • Odpady mineralne
 • Opakowania
 • Smary
 • Oleje
 • Popioły
 • Żużle hutnicze
 • Odpady niebezpieczne, takie jak: kwas siarkowy, koncentraty ołowiowe z pieca konwertorowego czy odpady z hutnictwa ołowiu.

Co zrobić z odpadami przemysłowymi w przedsiębiorstwie?

Odpady przemysłowe są wytwarzane na każdym kroku, również przez drobne firmy usługowe, magazyny czy szpitale, dlatego ich właściciele powinni pamiętać o regularnym wywozie zanieczyszczeń w celu uniknięcia kar, ale przede wszystkim dla ochrony naszego środowiska – przypomina właściciel Zakładu Robót Sanitarnych Sanator, który świadczy usługi odbioru i wywozu odpadów.

Warto wspomnieć, że istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynikający z ustawy o odpadach. Wszyscy producenci odpadów – firmy budowlane, przemysłowe, serwisowe, a także podmioty je zbierające – punkty skupu złomu i surowców wtórnych są do tego zobowiązani. Małe i średnie przedsiębiorstwa (wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie) mogą prowadzić ewidencję uproszczoną. Samo gospodarowanie można zlecić innemu posiadaczowi odpadów, ale musi posiadać odpowiednią decyzję właściwego organu. Istnieją jednakże wyjątki, kiedy działalność w zakresie gospodarowania odpadami nie wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie zapisów ustawy o odpadach oraz stosownego rozporządzenia.

śr. ocena 5 / głosów 2