Przewóz ładunków klas ADR. Konieczne zezwolenia

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych nosi miano ADR. Przewożąc towary niebezpieczne musimy pamiętać, aby mieć przy sobie dokumenty i wszelkie zezwolenia na przewóz ładunków klas ADR. Czym dokładnie jest ADR i jakie zezwolenia musimy posiadać aby móc przewozić ładunki niebezpieczne?

ADR i klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Została zawarta w 1957 roku w Genewie oraz ratyfikowana przez Polskę.

Składa się ona z umowy właściwej określającej stosunki prawne pomiędzy uczestniczącymi państwami oraz z załączników A i B regulujących warunki przewozu poszczególnych towarów i ładunków niebezpiecznych – mówi specjalista z firmy transportowej Morado.

Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych materiałów niebezpiecznych oraz zawiera klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie właściwości biologicznych, fizycznych oraz chemicznych, tj.:

 • klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • klasa 2 – gazy,
 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, samoreaktywne oraz wybuchowe stałe odczulone,
 • klasa 4.2 – materiały samozapalne,
 • klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • klasa 5.1 – materiały utleniające,
 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1 – materiały trujące,
 • klasa 6.2 – materiały zakaźne,
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8 – materiały żrące,
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Natomiast w załączniku B wyżej wymienionej umowy określone są wymagania dotyczące konstrukcji oraz dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern i kontenerów, wymagania w stosunku do załogi pojazdu oraz osób uczestniczących w przewozie, dokumentacji czy ograniczeń przejazdu przez tunele.

Zezwolenia na przewóz ładunków klas ADR

Ładunki klas ADR można przewozić w opakowaniach, luzem oraz w cysternach. Mogą przyjmować postać stałą, ciekłą i gazową. Przewożąc towary niebezpieczne musimy pamiętać, aby mieć przy sobie dokumenty i wszelkie zezwolenia na przewóz ładunków klas ADR. Istotne, aby kierowca posiadał:

 • zaświadczenie ADR,
 • list przewozowy od nadawcy, zawierający opis każdego towaru,
 • certyfikat pakowania kontenera (tylko w określonych przypadkach)
 • instrukcje pisemne dotyczące przewożonych towarów na wypadek awarii,
 • zezwolenie na wykonanie operacji transportowej (gdy jest wymagane),
 • kopię umowy przewozu,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu wystawiane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Należy pamiętać, że jeżeli dla przewożonej ilości towaru nie jest wymagane oznakowanie pojazdu, wówczas nie musimy wyposażać kierowcy w zaświadczenie ADR oraz w instrukcje pisemne na wypadek awarii.v

śr. ocena 5 / głosów 5