Elementy odzieży ochronnej

Pomiary na stanowiskach pracy, a przepisy BHP

Pomiary na stanowiskach pracy są jednym z wymogów ciążących na pracodawcy, który zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków i wdrażania działań na rzecz ich poprawy. Pomiary polegają na rozpoznaniu źródeł emisji oraz poziomu ich stężeń i natężeń. Badania odbywają się po zdefiniowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakładzie.

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy

Aby dokonać pomiarów, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować i oszacować czynniki występujące na stanowisku pracy. Do czynników niebezpiecznych zaliczane są takie czynniki, które oddziałują na pracownika i mogą spowodować wypadek lub uraz. Czynniki uciążliwe i szkodliwe z kolei mogą skutkować obniżeniem sprawności fizycznej i psychicznej lub powstawaniem schorzeń, ponieważ ich wpływ ma charakter długotrwały.

Czynniki szkodliwe dzielą się na chemiczne (pyły, pary, gazy i dymy), fizyczne (niekorzystny mikroklimat, hałas i drgania) oraz biologiczne (wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty). W zależności od poziomu oddziaływania czynnik szkodliwy może zostać zakwalifikowany jako niebezpieczny. Czynniki uciążliwe z kolei oddziałują na pracownika w sposób długotrwały, a więc mogą być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia, co często skutkuje obniżeniem wydajności lub nawet chorobą. Do tych czynników zalicza się monotonia, oświetlenie, mikroklimat, wysiłek fizyczny oraz obciążenia statyczne i psychiczne.

Obowiązki pracodawcy w zakresie pomiarów czynników na stanowisku pracy

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników o występujących czynnikach szkodliwych na stanowisku pracy oraz o aktualnych wynikach badań. Celem pomiarów czynników szkodliwych jest wdrożenie działań mających je wyeliminować lub zminimalizować. Specjalistą w dziedzinie badań na stanowiskach pracy jest Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA. Fachowcy wykonują pomiary zapylenia, hałasu, stężenia czynników chemicznych, oświetlenia i mikroklimatu. Firma współpracuje z akredytowanym laboratorium, które dokonuje analiz drgań i promieniowania. Wyniki dostarczają informacji o tym, jakie działania pracodawca musi podjąć.

Pomiary na stanowiskach pracy powinny być wykonywane z częstotliwością określoną na podstawie Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia NDS, Najwyższego Dopuszczalnego Natężenia NDN i wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji MDE. Rodzaj i typ badań zawsze dobierany jest na podstawie występujących czynników i przekroczeń dopuszczalnych norm.

śr. ocena 0 / głosów 0