legalizacja-gasnic

Na czym polega legalizacja gaśnicy?

Gaśnice, podobnie jak każdy inny sprzęt, może zawierać wadę konstrukcyjną i w związku z tym posiada okres ochrony gwarancyjnej. Poza tym jednak producent wyznacza dla gaśnic okres tzw. legalizacji. Co oznacza to wyrażenie? Czy po upływie terminu legalizacji gaśnica nie będzie działać już sprawnie i musi zostać wymieniona? Jakie kroki należy podjąć w związku z upływającym terminem legalizacji gaśnicy?

Gwarancja a legalizacja. Przepisy prawne

Okres gwarancji i okres legalizacji to terminy, których nie należy mylić. Gwarancja w przypadku gaśnic obejmuje najczęściej okres od 3 do 5 lat, w którym producent zapewnia, że urządzenie będzie sprawne mechanicznie. Okres legalizacji obejmuje natomiast czas skutecznego działania środka gaśniczego oraz ogólnej sprawności wszystkich części konstrukcyjnych gaśnicy. Gaśnice zazwyczaj otrzymują legalizację na rok od daty produkcji.

Jak przypomina ekspert ze sklepu Fireshop.pl:

O obowiązku legalizacji gaśnic poucza rozporządzenie ministerialne. Zgodnie z nim gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym przez Urząd Dozoru Technicznego, wedle zasad określonych m.in. w Polskich Normach oraz w zaleceniach producenta.

Przegląd i konserwacja gaśnic

Legalizacją nazywamy więc zespół procedur polegających na sprawdzeniu, potwierdzeniu i zaświadczeniu dowodem legalizacji, że dany przyrząd spełnia przyjęte wymagania. W przypadku gaśnic proces ten należy rozumieć po prostu jako przegląd stanu technicznego gaśnicy i jej ewentualną naprawę. Za wszystkie czynności konserwacyjne i wydanie dowodu legalizacji odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT), z którym właściciele bądź dyrektorzy placówek zobowiązani są przeprowadzać wszystkie formalności dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków.

Gdy konieczne okaże się podjęcie reperacji gaśnicy, na podstawowe czynności konserwacyjne UDT składają się m.in. wymiana środka gaśniczego, wymiana uszczelek i próba ciśnieniowa zbiornika (dla gaśnic o określonych rozmiarach), próba udarowa, badania makroskopowe złączy czy badania tensometryczne. Te działania prewencyjne zagwarantują, że gaśnica nadal będzie strzec bezpieczeństwa człowieka.

Z tego samego powodu nie wolno lekceważyć stanu gaśnicy samochodowej. Jej legalizacji powinno dokonywać się również rokrocznie, choć nie wymagają tego przepisy kodeksu drogowego. Koszt takiej kilkuminutowej kontroli to zazwyczaj nie więcej niż 10 złotych. Sprawna gaśnica samochodowa może za to uratować życie w czasie kolizji drogowej, a nawet pozwoli uniknąć mandatu poza granicami kraju.

śr. ocena 8.3 / głosów 3