wózek widłowy

Kto może kierować wózkiem widłowym?

Osoba, która chce zostać operatorem wózka widłowego, musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań na tym stanowisku. Niezbędne jest także szkolenie bhp wraz z instruktarzem stanowiskowym, a także zapoznanie się z instrukcją transportu wewnątrzzakładowego. Natomiast uprawnienia dotyczące tzw. wózków widłowych zostały sprecyzowane w określonym rozporządzeniu.

Przepisy dotyczące obsługi wózków widłowych

Według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych. Musi ono być uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Według tych regulacji poprzednie uprawnienia UDT pozostają bez zmian. Osoby, które je posiadają, są bezterminowo upoważnione do obsługi wózków widłowych.

Wyjątki zawarte w przepisach

Choć przepisy uregulowały dotychczasowe zasady BHP, Rozporządzenie przewiduje także wyjątki. Pracodawca może dopuścić osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie po ukończonym szkoleniu potwierdzającym nabyte umiejętności w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Do prowadzenia wózka jezdniowego może zostać także skierowany pracownik posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub z zespołami pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy. Może być to także osoba, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dodatkowe kwalifikacje

Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii „B” nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego, jednak dotyczy to tylko przypadków obsługi wózków, które nie posiadają mechanicznego napędu podnoszenia. Dlatego też zgodnie z przepisami, takie osoby nie mogą obsługiwać tzw. wózków widłowych. Rozporządzenie ujednoliciło także kwestie dotyczące dodatkowych kwalifikacji. Muszą je posiadać operatorzy wózków zasilanych gazem, a także osoby które dokonują w nich wymiany butli.

Specjalista z firmy HM Serwis w Katowicach dodaje: Zobowiązani są oni ukończyć szkolenie, którego tematyka dotyczy bezpiecznego użytkowania butli, a także jej bezpiecznej wymiany.

śr. ocena 5 / głosów 1