Stopy procentowe a kurs walutowy

Na ceny na rynku walutowym wpływ ma wiele czynników, w tym czynniki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe. Kształtowanie i kontrola poziomu stóp procentowych jest jednym z elementów polityki monetarnej. Stopy procentowe są podstawowym narzędziem banków, chcąc więc inwestować lub zaciągając kredyt walutowy, warto wiedzieć, jak oddziałują one na rynek walutowy.

Mechanizm działania stóp procentowych w kraju

Stopy procentowe odzwierciedlają rynkową cenę kapitału – ich wysokość mówi o tym, jaki jest koszt pożyczenia kapitału na określony czas. Koszt ten wyraża procent danej sumy w ujęcie rocznym. Stopy procentowe służą bankom centralnym do kształtowania polityki monetarnej – walki z inflacją, ale też stymulowania rozwoju gospodarczego. Kiedy w kraju panuje wysoka recesja, bezrobocie i niska konsumpcja, obniżane są stopy procentowe. Dostępny staje się tańszy kredyt, co zachęca do inwestycji, nasila konsumpcję i pobudza gospodarkę. Wysokie stopy procentowe nie zachęcają do zaciągania kredytów, a wręcz przeciwnie – motywują do oszczędzania.

Ponieważ polityka monetarna tak mocno wpływa na poziom oprocentowania depozytów i kredytów, przekłada się to na atrakcyjność waluty na rynku. Instytucją odpowiedzialną za regulowanie polityki monetarnej danego kraju są banki centralne – w naszym kraju jest to Narodowy Bank Polski. Określaniem wysokości stóp procentowych zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej.

Rynek walut

Restrykcyjna polityka pieniężna, czyli utrzymywanie stóp procentowych na wysokim poziomie, podnosi atrakcyjność lokowania kapitału na danym rynku. Kiedy stopy procentowe rosną, inwestorzy chcą mieć więcej danej waluty, ponieważ zapewnia ona wyższe oprocentowanie lokat i rentowność obligacji. Dla globalnego rynku walut ważne są więc nie tyle wysokości stóp procentowych, ile różnice między stopami procentowymi w poszczególnych państwach. O wyjaśnienie tego poprosiliśmy eksperta z kantoru internetowego Centnet.pl:

Jeśli stopy procentowe w danym kraju są na poziomie wyraźnie wyższym niż w innym, inwestorzy pożyczają pieniądze tam, gdzie koszt pożyczki jest niski – stopy procentowe są niskie – i lokują je tam, gdzie można liczyć na stosunkowo wysokie zyski. W ten sposób przyczyniają się do umocnienia waluty kraju o wyższych stopach procentowych. Kupując ją, przyczyniają się wprost do wzrostu kursu waluty.

Analogicznie kiedy stopy procentowe spadają, inwestycji nie ma tak wiele, a wartość danej waluty spada. Zależności między stopami procentowymi w poszczególnych krajach istotne są także dla spekulantów na rynku walutowym. Istnieje zjawisko zwane „carry trade”. Spekulanci inwestują posiadany kapitał, ale także zaciągają pożyczki. I robią to w krajach, które mają niskie stopy procentowe, nie ponosząc dużych kosztów pożyczki. Następnie za pożyczone w ten sposób pieniądze mogą kupić obligacje państw, w których stopy procentowe są wysokie.

śr. ocena 5 / głosów 5