Sprawozdanie finansowe

Sporządzanie sprawozdania finansowego. Co trzeba wiedzieć?

Spośród wielu obowiązków formalnych i rozliczeniowych, spoczywających na przedsiębiorcy, przychodzi na myśl przed wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, kadr i płacac, płacenie podatków. Tymczasem nie mniej ważne jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Jakiego rodzaju  firmy, w jakim terminie i w jaki sposób powinny przygotowywać takie sprawozdanie? Sprawozdanie roczne jest istotnym dokumentem, bo powinny […]

Spośród wielu obowiązków formalnych i rozliczeniowych, spoczywających na przedsiębiorcy, przychodzi na myśl przed wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, kadr i płacac, płacenie podatków. Tymczasem nie mniej ważne jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Jakiego rodzaju  firmy, w jakim terminie i w jaki sposób powinny przygotowywać takie sprawozdanie?

Sprawozdanie roczne jest istotnym dokumentem, bo powinny się w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o finansach przedsiębiorstwa  z ostatniego roku. Ważnym pojęciem jest dzień bilansowy – to dzień, na który sporządza się rzeczone sprawozdanie.  Inny ważny termin to rok obrotowy firmy, czyli okres rozliczenia z właścicielami przedsiębiorstwa i innymi użytkownikami sprawozdań. Najczęściej rok obrotowy pokrywa z się z rokiem kalendarzowym – wyjaśnia specjalista z Kancelarii biegłego rewidenta PC Partner –  Wówczas ostatni dzień roku kalendarzowego jest zarazem dniem bilansowym.

Jakie firmy muszą przygotować sprawozdanie?

Sprawozdanie muszą sporządzić firmy, które, z różnych powodów, np. z powodu wysokości przychodów, są zmuszone do prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy, oraz te, które dobrowolnie zdecydowały się na ewidencjonowanie za pomocą ksiąg rachunkowych. Należą do nich:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • spółki kapitałowe – np. spółki z o.o.
  • spółki osobowe – np. spółki jawne

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku danej jednostki. Jeśli przychody osoby fizycznej, spółki jawnej partnerskiej, wynoszą poniżej dwóch milionów euro, nie obowiązuje ich przedstawianie sprawozdania finansowego. Wówczas wystarczy, że napiszą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia tego sprawozdania i złożą je w odpowiednim oddziale Krajowego Rejestru Sądowego. Uwaga na daty i terminy – oświadczenie należy złożyć do 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Elementy sprawozdania finansowego

Sporządzając sprawozdanie finansowe, w bilansie  należy ująć stany aktywów i pasywów z dnia kończącego  bieżący i poprzedni rok obrotowy. Kolejne elementy sprawozdania to rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, do których załączamy:  sprawozdanie z działalności (w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i innych, w których jest to wymagane), uchwały zatwierdzające te dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie biegłego rewidenta (gdy sprawozdanie finansowe było przez niego audytowane).

śr. ocena 5 / głosów 1