Przygotowania do badania sprawozdania finansowego firmy

Każde sprawozdanie finansowe firmy musi zostać przebadane przez biegłego rewidenta w celu ustalenia, czy sporządzono je prawidłowo i rzetelnie. Warto wiedzieć na co zwrócona zostanie szczególna uwaga, aby uniknąć błędów i nie pozostawić wątpliwości co do przejrzystości finansów przedsiębiorstwa.

W jakim celu przeprowadza się badanie sprawozdania?

Celem badania sprawozdania przez biegłego jest stwierdzeniem, czy dany dokument został wykonany poprawnie – wyjaśnia specjalista z Biura Rachunkowo-Księgowego Plus.

Uwzględnia się w nim:

  • Zgodność z księgami rachunkowymi oraz prawidłowość tych ksiąg
  • Zgodność z zasadami rachunkowości, określonymi ustawą
  • Zgodnie z dotyczącymi danej jednostki przepisami, statutem lub umową
  • Zawartość wszystkich istotnych dla oceny jednostki informacji

Przeprowadzaniem badania zajmuje się biegły rewident, który powinien w każdym przypadku zachować swoją bezstronność i niezależność. Niemniej należy pamiętać, że osoba taka w czasie badania często nawiązuje kontakt z pracownikami oraz kadrą zarządzającą jednostki i jego ostateczna ocena uzależniona jest od tego, jak wygląda kontakt między wszystkimi tymi osobami.

Dlaczego współpraca z biegłym jest tak istotna?

W czasie przeprowadzania badania biegły rewident bardzo często współpracuje z osobami związanymi z firmą – jest to najlepsza metoda zrozumienia, w jaki sposób funkcjonuje dany podmiot. Każda osoba zatrudniona w firmie może zostać wezwana przez biegłego w celu udzielenia mu informacji na temat działalności firmy – od pracowników, przez prawników, informatyków, księgowych, doradców aż do kadry kierowniczej. Na prośbę biegłego przygotowują oni potrzebne dane oraz zestawienia. Warto zadbać o to, by współpraca między pracownikami a biegłymi zachodziła sprawnie i w dobrych relacjach, gdyż wszelkie zaburzenia tego procesu mogą prowadzić do powstania luk informacyjnych i tym samym podejrzenia nieprawidłowości w przedstawionym sprawozdaniu.

Udostępnianie informacji

Podczas badania sprawozdania firma jest zobowiązana dostarczyć rewidentowi wszelkich związanych ze sprawą dokumentów – dzięki temu rewident jest w stanie zapoznać się z przeprowadzanymi przez firmę transakcjami. W grupie dokumentów, które interesują rewidentów znajdują się między innymi: księgi rachunkowe, umowy handlowe i bankowe, których stroną jest badania firma i uchwały z posiedzenie zarządu czy rady nadzorczej. Firma nie powinna przy tym martwić się o ujawnienie istotnych informacji handlowych, gdyż rewident zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, kiedy pozyskane informacje wskazują na to, że firma celowo dopuściła się oszustwa – wtedy jednak sprawa powinna zostać obszernie udokumentowana i poparta dowodami.

 

śr. ocena 5 / głosów 3