Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w praktyce

Od właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych często zależy prężny rozwój przedsiębiorstwa, brak problemów ze zobowiązaniami oraz pomyślne przechodzenie kontroli skarbowych. Warto dowiedzieć się, na czym w praktyce powinna polegać kompleksowa obsługa ksiąg, a tym samym, czego można oczekiwać od wybranego usługodawcy.

Podstawowe zasady

Polskie prawo jasno określa sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Przede wszystkim księgi powinny być prowadzone w języku polskim oraz w polskiej walucie.

Istnieje możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg biurom rachunkowym. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdy księgi rachunkowe są prowadzone w innym miejscu niż siedziba firmy, osoba kierująca tym przedsiębiorstwem jest zobowiązana do dwóch czynności:

  • Powinna powiadomić właściwy dla przedsiębiorstwa urząd skarbowy o adresie miejsca prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni liczonych od dnia ich wydania.
  • Musi być gotowa zapewnić uprawnionym organom kontroli zewnętrznej lub nadzoru dostęp do ksiąg w siedzibie firmy, w miejscu sprawowania zarządu lub w innym określonym miejscu, na które wyrazi zgodę organ kontroli lub nadzoru.

Ekspert z biura rachunkowego Omnibus podkreśla: Tym, co w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych jest najważniejsze to, poza oczywistym przestrzeganiem obowiązujących przepisów, aby były prowadzone rzetelnie, czytelnie, bezbłędnie i na bieżąco.

Czego można oczekiwać w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych?

Aby wiedzieć, co wchodzi w zakres kompleksowej obsługi biura rachunkowego dotyczącej ksiąg, należy najpierw być świadomym, czym są i co wchodzi w ich skład.

Księgi podatkowe, według definicji zawartych w polskich przepisach, to księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów oraz rozchodów, ewidencje i rejestry. Do prowadzenia ksiąg podatkowych zobowiązani są podatnicy, płatnicy, a także inkasenci.

Natomiast księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

  • dziennik,
  • księgę główną,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów, czyli inwentarz.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych może odbywać się przy użyciu komputera. Wówczas obowiązuje analogiczny podział danych, które powinny być organizowane i przechowywane w formie oddzielnych plików komputerowych.

Księgi należy wydrukować przed końcem danego roku obrotowego. Można również przenieść ich treści na elektroniczny nośnik danych, który zapewni przechowanie informacji przez okres dłuższy od tego, którego wymaga się dla ksiąg rachunkowych również w wersji papierowej.

śr. ocena 0 / głosów 0