komornik

Kiedy komornik może umorzyć dług?

Kodeks postępowania cywilnego obejmuje dużo artykułów zawierających istotne informacje m.in. o postępowaniach egzekucyjnych, które mogą zostać umorzone, jeśli dojdzie do odpowiednich czynności. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jakich sytuacjach komornik może umorzyć dług, przeczytaj poniższy artykuł.

Brak działania ze strony wierzyciela

Pierwszą opcją, w której dług może zostać umorzony, jest sytuacja, w której wierzyciel w ciągu jednego roku nie dokonał żadnych czynności, które są potrzebne do dalszego prowadzenia postępowania. Może okazać się również, że nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Wspomniany rok liczy się od momentu dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej lub od ustania przyczyny zawieszenia.

Brak zdolności sądowych

Postępowanie można umorzyć również w przypadku, gdy egzekucja nie należy do organów sądowych, wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej, egzekucja jest niedopuszczalna ze względu na jej przedmiot lub osobę dłużnika oraz jeżeli z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych – wymienia Janusz Kruk – właściciel Kancelarii Komorniczej w Łodzi, która wykonuje czynności komornicze obejmujące działania egzekucyjne i zabezpieczające na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla  Łodzi-Śródmieścia.

Brak majątku dłużnika

Wierzyciel sam może także umorzyć dług zawsze i w każdym momencie, jeżeli uzna, że dłużnik nie ma żadnego majątku. W przypadku wszczęcia egzekucji z urzędu lub na żądanie organu, wniosek wierzyciela wymaga zgody sądu lub wspomnianego organu. Umorzenie długu może nastąpić również, jeżeli egzekucja została skierowana przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i sprzeciwia się prowadzeniu postępowania, a także gdy wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia.

śr. ocena 5 / głosów 5