Jak sporządzać dokumentację cen transferowych?

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi są regulowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Mimo że obie strony mogą zawierać umowy na określonych przez siebie i zaakceptowanych warunkach, to muszą się liczyć z koniecznością dostosowania ich do założeń podatkowych. Aby uniknąć niekorzystnych transakcji, obowiązkiem jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

Czym są ceny transferowe?

W przypadku, gdy transakcja realizowana jest przez podmioty powiązane, ustalana jest cena transferowa. Nie ma ona nic wspólnego z ceną rynkową produktów, gdyż dotyczy podmiotów, między którymi zachodzą zależności rodzinne czy kapitałowe. Ustalenie cen transferowych ma za zadanie zapobiegać niekorzystnym warunkom transakcji, które mogą wpłynąć na obowiązek podatkowy.

Ceny transferowe ustalane są w przypadku świadczenia usług oraz sprzedaży produktów pomiędzy podmiotami powiązanymi – mówi specjalista z firmy KWS Tax. – Odbiegają one od cen rynkowych i mają za zadanie ograniczyć niekorzystne transakcje między podmiotami działającymi w tzw. raju podatkowym. – dodaje.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych wynika z obowiązków podatkowych i prawnych. Dotyczy wszystkich podmiotów powiązanych, bez względu na ich siedzibę urzędowania czy kraj zamieszkania. Sporządzona dokumentacja musi wyczerpująco opisywać zasady transakcji oraz jej koszty zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i formalnymi. Prawidłowo opracowana dokumentacja cen transferowych powinna zawierać:

  • szczegółowy opis transakcji i zawieranych umów,
  • analizę porównawczą,
  • dane finansowe podmiotu,
  • przewidywane koszty oraz termin zapłaty,
  • określenie ceny transakcji,
  • sposób kalkulacji dochodów,
  • pełną dokumentację zawieranej transakcji.

Brak sporządzonej dokumentacji cen transferowych lub nieprawidłowe jej wypełnienie może spowodować nałożenie sankcji prawnych. W związku z tym, że przepisy prawa skarbowego i podatkowego są stale nowelizowane, sporządzenie dokumentacji cen transferowych warto powierzyć profesjonalistom. Pozwoli to uniknąć konsekwencji, które mogą oznaczać wysokie kary pieniężne za nieprawidłowo i nieterminowo dostarczone sprawozdanie. Przy opracowywaniu dokumentacji muszą być również zachowane zasady formalne dla dokumentów urzędowych, co jest dodatkowym utrudnieniem.

śr. ocena 5 / głosów 5