Czym jest faktoring?

Faktoring polega na wykupie przez podmiot, świadczący usługę faktoringu (faktora), nieprzeterminowanych wierzytelności poszczególnych przedsiębiorstw, które są im należne od kontrahentów. Faktor świadczy na rzecz faktorantów także szereg dodatkowych usług, takich jak inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń czy pomoc w ściąganiu należności.

Faktoring jest usługą, skierowaną zwłaszcza do firm, chcących zwiększyć sprzedaż i potrzebujących dodatkowego finansowania, nie posiadających zdolności kredytowej lub mających problemy z rozliczeniami z kontrahentami. Warto z niej skorzystać, jeśli chcemy ograniczyć ryzyko, związane z opóźnieniem lub brakiem zapłaty przez kontrahenta lub jeśli chcemy poprawić bilans finansowy naszego przedsiębiorstwa. Na czym dokładnie polega omawiana usługa?

Zasady faktoringu

Usługa faktoringu oparta jest na dość prostych zasadach. Po przesłaniu do faktora zestawienia wystawionych faktur za sprzedane towary, faktorant otrzymuje zaliczkę, wynoszącą do 90% wartości faktury. Pozostała część należności zostaje wypłacona po otrzymaniu przez podmiot świadczący usługę faktoringu płatności ze strony odbiorcy. W przypadku nieuregulowania płatności, to faktor w imieniu dostawcy upomina się o brakującą zapłatę.

Profesjonalne usługi faktoringu świadczy renomowana firma Marshal Lion, oferująca także atrakcyjne kredyty i pożyczki.

Trzy rodzaje faktoringu

Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, którą przyjmuje na siebie faktor, wyróżnić możemy trzy rodzaje omawianej usługi:

  • faktoring pełny
  • faktoring niepełny
  • faktoring mieszany

W przypadku faktoringu pełnego, faktor całkowicie przejmuje na siebie ryzyko, związane z niewypłacalnością dłużnika i sam dochodzi ewentualnych, przeterminowanych należności. W przypadku faktoringu niepełnego natomiast faktor nie ponosi tego typu odpowiedzialności.
Ciekawym rozwiązaniem prawnym jest faktoring mieszany. Polega on na rozłożeniu ryzyka na obie strony oraz ustaleniu limitu odpowiedzialności faktora.

Zalety faktoringu

Skorzystanie z usług faktoringu niesie ze sobą szereg korzyści. Pozwala szybciej otrzymać środki, wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, skracając tym samym cykl rotacji należności. Poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa i ogranicza ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Korzystając z faktoringu ograniczymy także ryzyko bankructwa i przewlekłego zwlekania z płatnościami.

Warto także zauważyć, iż faktoring jest sposobem na uwolnienie środków, zamrożonych w już wystawionych fakturach. Często zdarza się bowiem, że oczekując na płatności, nie jesteśmy w stanie korzystać ze wszystkich dostępnych środków finansowych. Przenosząc natomiast zobowiązania na faktora, środki finansowe zostaną nam od razu przekazane.

śr. ocena 5 / głosów 5