audyt-wewnetrzny

Analiza dochodów – audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny pozwala na uzyskanie niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania danej jednostki. Ma charakter głównie doradczy, dzięki temu nie tylko monitoruje działanie przedsiębiorstwa, ale również pomaga w jego usprawnieniu, określając popełniane błędy. Audyt może dotyczyć bardzo wielu sfer m.in. obejmować analizę dochodu (wyniku finansowego, zysku).

Cel analizy

Wynik finansowy to nic innego jak różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Może przyjmować zarówno wartość dodatnią, jak i ujemną. Wartość dodatnia określana jest jako zysk. Podstawowym celem, dla którego prowadzony jest audyt, jest określenie wielkości dochodu, kształtujących go czynników oraz wskazanie sposobów na jego powiększenie. Analiza dochodu  związana jest z analizą przychodów i kosztów funkcjonowania firmy – dowiadujemy się w Biurze rachunkowym Roszkowska-Galant ze Szczecina.

Analiza struktury przychodów

Analizując przychody danej jednostki gospodarczej, audytor ustala ich źródło, dynamikę. Takie działania pozwalają na określenie sytuacji przedsiębiorstwa, czy znajduje się ono w stanie stagnacji, regresu a może prawidłowo się rozwija. W trakcie audytu monitorowane są przychody ze sprzedaży towarów, usług jak, również przychody operacyjne i  finansowe. Prowadzona jest analiza wstępna, która umożliwia poznanie struktury przychodów i określenie celów analizy szczegółowej. Podczas analizy szczegółowej stosowane są metody oceny przyczynowo-skutkowej, która pozwala na ustalenie źródeł oraz przyczyn zmian, jakie zachodzą w wysokości przychodów. Ogólna analiza przychodów powinna dać odpowiedź na pytania dotyczące wielkości przychodów, określić ich poszczególne składniki. Audytor ma do dyspozycji szereg wskaźników, które pozwolą na dokładną analizę przychodów.

Dochód a analiza kosztów

Analizując koszty, uzyska się odpowiedz, dotyczącą nie tylko podstawowych tendencji kształtowania się kosztów działalności, ale również tendencji zmian ich poziomu. Audyt w dużej mierze będzie miał na celu określenie czy w bliższej bądź dalszej perspektywie jest możliwa redukcja kosztów. Zmniejszenie kosztów przekłada się na sam dochód, więc przedsiębiorca powinien dążyć do ich obniżenia i ciecia niepotrzebnych wydatków.  Dzięki analizie struktury kosztów audytor określi rolę i znaczenie poszczególnych składników kosztów w kształtowaniu się kosztu całkowitego. Koszty mogą być analizowane w podziale na koszty rodzajowe, koszty bezpośrednie, pośrednie czy koszty zmienne oraz stałe. W zależności od potrzeby mogą być również analizowane pod kątem miejsca ich powstawania.

śr. ocena 5 / głosów 3