Postępowanie rozwodowe. Jak przebiega proces rozwiązania małżeństwa

Coraz częściej się zdarza, że małżeństwa, nawet zawierane z wielkiej miłości, nie wytrzymują próby czasu. Powodem konfliktów między małżonkami mogą być odmienne cele i aspiracje lub niezgodność charakterów. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem bywa rozstanie, a w tym przypadku rozwód. Oto jak przebiega postępowanie rozwodowe.

Sprawa dla Sądu Okręgowego

Kwestie ustania małżeństwa, w tym także jego rozwiązanie przez rozwód, reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje w wyniku wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy. Decyzja ta zapada wtedy, gdy Sąd stwierdzi, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia w odniesieniu do sfery psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Są jednak pewne wyjątki.

-Sąd może nie wyrazić zgody na rozwód, nawet przy zgodnej woli obu stron, jeśli na jego wskutek ucierpieć mogłoby dobro małoletnich dzieci małżonków. Jest to wynikiem faktu ważkości rozpoznawanej materii oraz daleko idących konsekwencji prawnych dla stron – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Adwokacką Adwokata Adama Przały.

Postępowanie rozwodowe

Za wszczęcie postępowania rozwodowego przed Sądem Okręgowym uważa się moment złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek ze współmałżonków. Sąd, po wszczęciu postępowania, pyta małżonków o ostateczność decyzji o rozstaniu. Jeśli u choćby jednej ze stron zauważy pewne wątpliwości, kieruje obie strony do mediacji, jako próbę pogodzenia małżonków.

Sąd, w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego, wydaje orzeczenie rozwiązujące małżeństwo stron. Kończy ono postępowanie. W orzeczeniu tym, zgodnie z art. 57 § 1 ustawy  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znaleźć musi się informacja czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, Sąd może zaniechać orzekania o winie.

Ponadto, w orzeczeniu rozwiązującym małżeństwo zawarte jest także rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz ustalenia związane z kontaktem rodziców z dziećmi. Co więcej, orzeczenie zawiera także wysokość kwot pieniężnych, do których łożenia na wychowanie i utrzymanie dziecka zobowiązani są rodzice, a także rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (jeśli strony w trakcie rozwodu zamieszkują wspólnie). Warto wiedzieć, że od wyroku Sądu Okręgowego przysługuje jedynie apelacja, wnoszona do Sądu Apelacyjnego (nie można wnieść o kasację od wyroku orzekającego rozwód).

W przejściu przez trudny i stresujący proces postępowania rozwodowego pomoże z pewnością doświadczony adwokat.

śr. ocena 5 / głosów 2