Wymagania prawne dotyczące wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków

Wszyscy właściciele oraz zarządcy budynków według przepisów prawnych mają obowiązek dokonywania okresowych kontroli ich stanu technicznego. Takie postępowanie zapewnia zarówno bezpieczeństwo użytkowania budynków, jak i zapobiega ewentualnym szkodom, które mogą zostać wywołane przez pogorszanie się stanu budynków wraz z upływem lat. Co jaki czas należy wykonywać przeglądy techniczne budynków?

Coroczna kontrola stanu budynku

Przynajmniej raz na 12 miesięcy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek skontrolowania jego stanu. Kontrola ta powinna zostać przeprowadzona przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Polega ona na dokładnym przeglądzie elementów budowy nieruchomości oraz jej instalacji, w szczególności tych z nich, które są narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych oraz na zużywanie się w trakcie użytkowania. Szczególną uwagę poświęca się na weryfikacje sprawności działania instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych. Kontroluje się przy tym stan pokrycia dachowego, zamocowanie balkonów, instalację ciepłego ogrzewania oraz ciepłej wody. Dodatkowo, właściciel lub osoba zarządzająca budynkiem powinna zbadać stan urządzeń przeciwpożarowych, instalacji kanalizacyjnej i odprowadzającej ścieki. Jednym słowem – wykonawca takiego przeglądu musi się znać na swojej pracy. Istnieją nawet wyspecjalizowane firmy, które zajmują się takimi przeglądami i serwisami – przykładową firmą tego typu jest Rem-Bud z Gliwic.

Okresowa kontrola co 5 lat

Raz na okres pięciu lat, oprócz standardowej kontroli stanu technicznego budynku opisanej powyżej, należy sprawdzić także jego użyteczność oraz ogólną estetykę budynku wraz z jego otoczeniem. Dodatkowo, w zakres tej kontroli wchodzi także sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej. Osoba wykonująca przegląd dokładnie sprawdza stan gniazdek, uziemienie, stan przewodów elektrycznych oraz stan piorunochronów.

Kontrolowanie bezpieczeństwa budynku po zdarzeniach losowych

W wypadku, kiedy budynek był poddany działaniu niekorzystnych zjawisk, np. po powodzi, trzęsieniach ziemi, pożarze czy innych zdarzeniach losowych, także tych wynikających z bezpośredniego działania człowieka, właściciel lub zarządca mają obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu oraz bezpieczeństwa obiektu. Dzięki takiej kontroli stanu budynku, jego właściciel zyskuje pewność, że jest on bezpieczny dla przebywania w nim ludzi, lub w wypadku wykrycia nieprawidłowości, ma możliwość ich natychmiastowej naprawy.

śr. ocena 5 / głosów 4