W jaki sposób są łączone rury w rurociągach?

Sposób łączenia przewodów w rurociągach zależy od materiału, z którego wykonane są rury, a także od rodzaju transportowanego medium i charakterystyki pracy całej instalacji. W rurociągach wykonywanych tradycyjnie z rur stalowych łączenie poszczególnych elementów wymagało czasochłonnego gwintowania. Zdecydowanie prostsze jest tworzenie instalacji z rur polietylenowych i właśnie im poświęcimy poniższy artykuł.

Połączenia rurociągów PEHD

Systemy przesyłowe z polietylenu mogą być łączone na rozmaite sposoby w zależności od rodzaju rur oraz wymagań dla instalacji. Do łączenia rur spiralnych wykorzystuje się zazwyczaj jedną z trzech podstawowych metod:

  • połączenia spawane,
  • połączenia kielichowe,
  • połączenia rękawowe.

Spawanie ekstruzyjne polega na uplastycznieniu polietylenu pod wpływem działania gorącego powietrza i jednoczesnym wprowadzeniu do spoiny dodatkowego materiału. Tego typu połączenia rurociągów wykonuje się na miejscu montażu instalacji, przy czym wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Również połączenia rękawowe wykorzystują dodatkowy łącznik z tworzywa termoplastycznego: na styku łączonych rur umieszczany jest rękaw, który podgrzewa się za pomocą palników. Stosunkowo najłatwiejsze w wykonaniu są połączenia kielichowe – ich tworzenie polega na włożeniu bosego końca jednej rury do kielicha na zakończeniu drugiej (na styku połączenia umieszcza się dodatkowe elementy uszczelniające).

Połączenia rurociągów ciśnieniowych PE

W rurociągach przeznaczonych do hydrotransportu, czyli ciśnieniowego transportu ciał stałych w strumieniu cieczy (np. piasku, żwiru, szlamów kopalnianych), dla równomiernego zużycia materiału poszczególne elementy systemu są obracane. Stąd konieczność stosowania połączeń kołnierzowych, na które składają się tuleje i kołnierze stalowe – wyjaśnia ekspert z firmy Zinplast.

Rury ciśnieniowe bez kołnierzy można łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Zgrzewanie doczołowe wykorzystywane jest do łączenia rur PE o dużych średnicach; dla elementów o mniejszych przekrojach częściej stosuje się zgrzewanie elektrooporowe, a więc z wykorzystaniem kształtek z drutem oporowym. Wykonywanie połączeń bazujących na właściwościach termoplastycznych polietylenu wymaga doskonałej znajomości ww. metod, niedopuszczalne jest zatrudnianie do prac osób bez odpowiednich uprawnień.

Decyzja o wyborze właściwego systemu połączeń rurociągu zawsze musi uwzględniać technologię obiektu, a głównym celem wykonawcy jest zapewnienie maksymalnej szczelności i trwałości instalacji.

śr. ocena 0 / głosów 0