Rodzaje robót ziemnych

W powszechnej opinii bardzo często roboty ziemne mylone są z robotami budowlanymi. W świetle prawa zaś roboty ziemne i budowlane to dwa odrębne rodzaje robót. Nie zawsze roboty ziemne mają bowiem związek z robotami budowlanymi. Z naszego artykułu dowiesz się, czym są roboty ziemne, jakie ich rodzaje wyróżniamy oraz czym się one charakteryzują.

Podstawowa definicja robót ziemnych

Roboty ziemne należą do prac, prowadzonych przy budowlach podziemnych, fundamentach budowli nadziemnych oraz w przypadku działań, mających na celu kształtowanie terenu bądź podłoża pod różnego rodzaju nawierzchnie. O robotach ziemnych możemy mówić także podczas budowania instalacji podziemnych.

Czym są roboty ziemne? Roboty tego typu przede wszystkim polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, a następnie jego usuwaniu z terenu budowy. Roboty ziemne to również przemieszczanie ziemi oraz jej właściwe kształtowanie. Wszystkie te działania zaś odbywają się wedle wymogów, zawartych w odpowiednich przepisach oraz zgodnie z planem danego projektu.

Metody przeprowadzania robót ziemnych

Prace, przeprowadzane w ramach robót ziemnych zazwyczaj polegają na przeprowadzeniu procesu tzw. odspojenia od calizny, a w kolejnych etapach na wydobyciu tego materiału i jego transporcie.  Do działań w zakresie robót ziemnych zaliczamy również układanie oraz zagęszczanie masy ziemnej.

Wszystkie wyżej wymienione prace przeprowadzane są zarówno przy wykorzystaniu metod mechanicznych, jak i ręcznych.  A zatem w robotach ziemnych biorą czynny udział tak różnego rodzaju maszyny, jak i ludzie.

Jakie rodzaje robót ziemnych wyróżniamy?

Roboty ziemne możemy podzielić na trzy podstawowe grupy: roboty ziemne podstawowe, wykończeniowe oraz przygotowawcze i porządkowe.

Roboty ziemne podstawowe to prace takie jak:

  • makroniwelacja – czyli budowa nasypów drogowych z wykorzystaniem mieszanki popiołowo-żużlowej,
  • niwelacja – czyli wyrównywanie powierzchni, różnego rodzaju wykopy, a pośród nich m.in. wykopy przestrzenne, wąskoprzestrzenne i liniowe,
  • działania w celu ostatecznego ukształtowanie terenu.

A na czym polegają roboty ziemne wykończeniowe? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy eksperta, naszego rozmówcę z firmy Nabzdyk, która specjalizuje się w przeprowadzaniu robót ziemnych, budowlanych oraz rozbiórkowych:

Pośród robót ziemnych wykończeniowych wymienić możemy wyrównywanie wykopów przestrzennych, wyrównywanie skarp, wykopy pod ławy i stropy oraz aranżację małej architektury czy rozkład ziemi roślinnej i darni.

Na koniec trzeci, ostatni rodzaj robót ziemnych, a mianowicie roboty przygotowawcze i porządkowe. W ramach tych robót, jak sama nazwa wskazuje, wykonywane są prace, mające na celu uporządkowanie terenu oraz przygotowanie go pod kolejne prace, w zależności od projektu. A zatem do tego typu robót zaliczamy np. wycinkę i karczowanie, wytyczanie obrysów budowli, odprowadzenie wód opadowych czy prace porządkowe.

śr. ocena 5 / głosów 6