Recykling materiałów budowlanych – znaczenie

Odpady budowlane i rozbiórkowe w Polsce stanowią niemal 3% wszystkich odpadów przemysłowych, a w myśl dyrektywy europejskiej z listopada 2008 do roku 2020 aż 70% ich masy ma być poddawana recyklingowi. Wyznaczenie takiego celu jest wynikiem dążenia do bardziej racjonalnego gospodarowania zasobami w gospodarce.

Znaczenie recyklingu materiałów budowlanych

Wdrożenie w życie unijnych dyrektyw odnośnie gospodarowania odpadami budowlanymi ma olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska, ale jednocześnie poziomu innowacyjności gospodarki – zauważa nasz rozmówca z firmy EL-KOP.

Recykling oraz powtórne użycie odpadów, poprzez wydłużenie cyklu życia materiałów budowlanych, w znacznym stopniu odciąży sektor produkcyjny i pozwoli na obniżenie kosztów nowych inwestycji.

Odpady budowlane i rozbiórkowe niosą w sobie olbrzymi potencjał materiałowy. Chociaż w ich ogólną masę tworzą elementy o zróżnicowanym składzie, wiele zawartych w nich materiałów można odzyskać w stosunkowo łatwy sposób, a następnie wykorzystać zgodnie z pierwotnym zastosowaniem. Drugą drogą jest poddanie ich właściwemu recyklingowi, czyli przetworzeniu w celu ponownego zagospodarowania surowca w innych obszarach budownictwa.

Najczęstszym sposobem wtórnego zastosowania odpadów budowlanych w krajach europejskich jest wykorzystanie kruszywa do podbudowy fundamentów i podbudowy dróg. Powszechność takich praktyk przekłada się na wysoki poziom recyklingu odpadów budowlanych, który osiąga około 60%.

Niestety, w Polsce takie podejście do gospodarowania odpadami porozbiórkowymi i budowlanymi wciąż nie jest standardem, dlatego w porównaniu z innymi krajami UE wypadamy dość słabo, osiągając wynik recyklingu na poziomie około 15%. Większa część odpadów trafia na wysypiska lub poddawana jest spalaniu.

Możliwości recyklingu materiałów budowlanych

Jak wspomnieliśmy wyżej, najłatwiejszym sposobem zagospodarowania kruszyw pochodzących z recyklingu materiałów budowlanych jest szukanie zastosowań niskowartościowych, w których stałość parametrów fizycznych i chemicznych nie jest tak bardzo istotna. Nie jest to jednak jedyna możliwość ponownego wykorzystania odpadów budowlanych.

Ważnym składnikiem odpadów budowlanych są elementy drewniane, których udział w ogólnym strumieniu może dochodzić nawet 40%. Segregacja pod kątem odzysku drewna umożliwia ponowne wykorzystanie tego surowca, np. do produkcji kompozytów WPC.

Recykling materiałów budowlanych i rozbiórkowych jest ważnym elementem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, a pamiętając o odpowiedzialnym zarządzaniu materiałami w sektorze gospodarki budowlanej, dbamy środowisko i prawidłowy rozwój rodzimej gospodarki.

śr. ocena 5 / głosów 4