dziennik budowy

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy

Zgodnie z prawem każdej inwestycji budowlanej musi towarzyszyć prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Znajduje się w niej m.in. pozwolenie na budowę z projektem, dziennik budowy oraz protokoły odbioru kolejnych etapów realizacji inwestycji.

Dziennik budowy

Dziennik budowy, który znajduje się na placu robót przez cały czas ich trwania, jest urzędowym dokumentem, opisującym dokładnie przebieg prowadzonych prac – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa Ribet.

W dzienniku budowy powinny też znajdować się sygnatury wszystkich osób, które podczas danej inwestycji pełnią funkcje kierownicze i nadzorcze.

Za prowadzenie dziennika, jak i całej dokumentacji budowy, odpowiedzialny jest kierownik, jednak prawo do dokonywania wpisów ma również projektant, który w trakcie trwania robót wchodzi na teren budowy i, w razie stwierdzenia uchybień w realizacji projektu, ma możliwość wstrzymania prac.

Kierownik ma obowiązek dopilnować realizacji wszelkich zaleceń wpisanych do dziennika budowy oraz informować inwestora o wpisach odnoszących się do wstrzymania prac z powodów niezgodności z projektem.

Przekazanie dokumentacji

W dzienniku budowy należy odnotować również zgłoszenie budynku do odbioru. Jest to ostatni wpis dokonywany przez kierownika budowy. Następnie dziennik trafi do inwestora, który z kolei przekazuje ją wraz z pełną dokumentacją właścicielowi budynku.

Przechowywanie dokumentacji budowy

Zarządca budynku jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez cały czas istnienia obiektu. Dokumentacja ta musi zawierać nie tylko materiały przekazane przez inwestora, ale także wszystkie dokumenty potwierdzające późniejsze zmiany dokonywane w konstrukcji budynku. Dodatkowo niektóre obiekty objęte są obowiązkiem posiadania tzw. książki obiektu budowlanego, w której odnotowuje się wszystkie kontrole i badania stanu technicznego obiektu.

śr. ocena 4.5 / głosów 2