inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budowa

Jak wygląda geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Po zakończeniu budowy a przed rozpoczęciem użytkowania budynku, do którego budowy było wymagane pozwolenie, należy zgłosić się do nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o ukończeniu budowy. Wówczas wykonuje się dokumentację geodezyjną, która musi uwzględniać wszystkie zaistniałe podczas budowy zmiany. Jak więc przebiega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

W jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przeprowadza się po zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Ma na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynku oraz elementów zagospodarowania działki, takich jak parkingi czy wjazdy. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zajmuje się także inwentaryzacją obiektów liniowych, czyli przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych, kanalizacyjnych i wielu innych, których przebieg został uzgodniony przed ich budową.

Pomiary inwentaryzacyjne oraz sporządzona na ich podstawie dokumentacja geodezyjno-kartograficzna muszą obejmować dane pozwalające na wzniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków i pozostałych obiektów. Dokumentacja musi także umożliwić aktualizację bazy systemu informacyjnego o terenie i obiektach budowlanych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest wykonywana przez geodetę z właściwymi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, który umożliwia wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub z zakresu 4, który obejmuje geodezyjną obsługę inwestycji.

Pomiar bieżący

Pomiaru bieżącego wykonuje się na obiektach, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane lub ukryte. Do obiektów tego typu zalicza się obiekty liniowe, takie jak wodociągi, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa i kanalizacyjna.

Jak mówi geodeta z pracowni geodezyjnej Geonet:

Obowiązek zgłoszenia obiektów budowlanych liniowych do inwentaryzacji geodezyjnej ciąży na inwestorze obiektu budowlanego. Obiekty muszą być zmierzone geodezyjnie i naniesione na mapę zasadniczą terenu. Dzięki temu, właściciel terenu będzie miał łatwy dostęp do ich rozmieszczenia w razie awarii lub przebudowy.

Pomiar końcowy

Pomiar końcowy dotyczy nowopowstałych obiektów budowlanych po zakończeniu budowy oraz ukształtowania pionowego powierzchni terenu zmienionego podczas budowy. Wykonawca prac inwentaryzacyjnych ma za zadanie sporządzić szkic sytuacyjny oraz mapę. Na szkicu sytuacyjnym umieszcza się klauzulę o zgodności lub niezgodności obiektu z projektem.

Po zakończeniu prac geodeta opisuje w dzienniku budowy wykonane czynności geodezyjne na terenie budowy obiektu budowlanego i określa ich zgodność z projektem budowlanym.

śr. ocena 5 / głosów 3