Jakie elementy uwzględnia się na mapach geodezyjnych?

Mapa geodezyjna to rezultat pomiarów geodezyjnych jakie prowadzone są na danym terenie. Tego typu mapy są niezbędne podczas budowania, podziału lub kupowania nieruchomości. Wyjaśniamy jakie elementy uwzględniane są na mapach geodezyjnych.

Mapa zasadnicza         

Podstawowym rodzajem map geodezyjnych jest mapa zasadnicza, którą uzyskać można w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje na temat usytuowania punktów osnowy geodezyjnej, gruntów, budynków, sieci uzbrojenia terenu, przebiegu ogrodzeń, całej infrastrukturze terenu, itp. Na podstawie tej mapy tworzy się pochodne opracowania.

Mapa zasadnicza ma duże znaczenie planistyczne dla procesu tworzenia projektów zagospodarowania przestrzennego. Stanowi własność państwa, a jej prowadzenie spoczywa w rękach urzędników starostw powiatowych lub gminnych. Mapę tę pobiera się z urzędu we własnym zakresie i otrzymuje się ją „od ręki” – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę GEOMAP.

Pozostałe mapy geodezyjne

Poza mapą zasadniczą, istnieją też inne rodzaje map geodezyjnych. Na każdej z nich zamieszczone są innego rodzaju informacje. Zaliczają się do nich:

  • Mapa ewidencyjna – zawiera dane o granicach nieruchomości, numerach działek, rodzaju i klasie gruntów, a także danych adresowych budynków. Stanowi uzupełnienie informacji zawartych w mapie zasadniczej (też powstaje w urzędzie).
  • Mapa do celów projektowych – sporządzana na podstawie mapy zasadniczej i ewidencyjnej, konieczna podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, w trakcie sporządzania projektu budowlano-architektonicznego, budowlanego lub projektu zagospodarowania działki. Jest bardzo dokładna i szczegółowa, a jej przygotowanie zwykle polega na aktualizacji mapy zasadniczej. Jej ważność jest ograniczona czasowo, a na jej wykonanie czeka się około miesiąca.
  • Mapa jednostkowa – wykonywana przez geodetę, kiedy konieczne jest opracowanie mapy do celów projektowych dla terenów, które nie posiadają map zasadniczych lub gdy ich skala jest zbyt mała.
  • Mapa inwentaryzacyjna – opracowywana przez geodetę po zakończeniu budowy lub inwestycji, zamyka księgi budowy. Dzięki niej można zgłosić budynek do użytkowania. Zawiera informacje na temat pomierzonych, nowopowstałych budynków, sieci uzbrojenia podziemnego, drogi, itd. Jest potrzebna do wykonania aktualizacji treści mapy zasadniczej, sporządzenia danych ewidencyjnych o gruntach i budynkach, zmianie użytkowania terenu. Jest także dokumentem potrzebnym do odbioru budynku.
  • Mapa multimedialna – zamieszczana w geodezyjnych serwisach internetowych, kiedy nie ma dostępu do mapy danego terenu.
  • Mapa z podziałem nieruchomości – zawiera dane mapy ewidencyjnej, a dodatkowo uwzględnia informacje na temat nowych granic i numerach nowopowstałych działek (dane te wykreśla się na mapie kolorem czerwonym, a pozostałe kolorem czarnym).
  • Mapa podziałowa do celów prawnych – sporządzana przy wydzielaniu mniejszych działek z jednej większej działki, wykonuje się ją na potrzeby prawne.
śr. ocena 5 / głosów 1