Elementy opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna jest rodzajem dokumentacji geologicznej, która pozwala określić przydatność danego gruntu na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej. Opinia opisuje dokładnie stopień złożoności gruntów budowlanych, a zatem umożliwia wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu.

Każdą opinię geotechniczną przygotowuje się w odniesieniu do założeń konstrukcyjnych projektowanej inwestycji – mówi ekspert z Biura Geologicznego „BUGEO”. Takie podejście dyktowane jest potrzebą ustalenia przewidywanej współpracy planowanego obiektu budowlanego z podłożem. Ponadto, opinia geotechniczna jest podstawą do wyznaczenia innych niezbędnych badań geotechnicznych.

Dokumentacja geologiczna tego rodzaju składa się z dwóch części.

Część opisowa opinii geotechnicznej

W części opisowej znajdują się informacje dotyczące poziomu wód gruntowych na terenie planowanej inwestycji oraz opis poszczególnych warstw gruntu z uwzględnieniem głębokości zalegania, miąższości, zagęszczenia, spójności, plastyczności i wilgotności. Niekiedy opinia geotechniczna zawiera również wyniki laboratoryjnych badań próbek wody.

Profesjonalna opinia geotechniczna zawiera też orientacyjne obliczenia nośności badanego gruntu i zalecenia, opracowane przez geologa na podstawie przeprowadzonych badań. Wskazówki geologa mogą odnosić się np. do optymalnego poziomu fundamentów czy konieczności obniżenia wód gruntowych na czas ich budowy.

Część graficzna opinii geotechnicznej

W tej części opinii geotechnicznej geolog umieszcza mapę dokumentacyjną, przekroje geotechniczne, a także karty dokumentacyjne sondowań i wierceń. Tu umieszcza się również tabele skalkulowanych wartości parametrów geotechnicznych i sprawozdania z wykonanych badań laboratoryjnych.

Warto zauważyć, że wykonanie opinii geotechnicznej jest obowiązkowe dla inwestycji budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Jej sporządzenie pomaga w opracowaniu dokładnego zakresu niezbędnych badań terenowych, co z kolei skutkuje zmniejszeniem wydatków związanych z posadowieniem obiektu.

śr. ocena 5 / głosów 4