Do czego służy operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny umożliwia uzyskanie tzw. pozwolenia wodnoprawnego. Dokument ten wydawany w formie decyzji administracyjnej uprawnia użytkownika np. do korzystania z wód, budowy urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody rurociągów podziemnych i linii napowietrznych.

Czym dokładnie jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny jest opracowaniem opisowo – graficznym, zawierającym także niezbędne obliczenia i załączniki formalne.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny zbudowany jest z:

  1. Części opisowej zawierającej m.in. cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, rodzaj budowanych urządzeń wodnych, ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych,  opis stanu istniejących wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie oddziaływania inwestycji oraz informacja o formach ochrony przyrody.
  2. Części graficznej zawierającej m.in. plan zagospodarowania terenu, rysunki szczegółowe, schematy technologiczne.
  3. Części formalnej zawierającej m.in. warunki techniczne, uzgodnienia, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, decyzję środowiskową, jeśli wymaga tego inwestycja.
  4. Opisu planowanego zamierzenia niezawierającego określeń specjalistycznych, czyli opis w języku nietechnicznym.

– Tworzeniem tego typu dokumentacji zajmują się specjaliści posiadający szeroką wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych i to właśnie im należy powierzyć tę nieco skomplikowaną kwestię. Tylko w takim wypadku można mieć pewność, że wszelkie kwestie zostaną dokładnie przeanalizowane, a zebrana dokumentacja umożliwi otrzymanie wymaganych zezwoleń prawnych – informuje pracownik Biura Projektowego Deska Project z Katowic.

Kiedy wymagany jest operat wodnoprawny?

Szczegółowe zapisy prawne w tej kwestii reguluje art. 389 i art. 390 Prawa Wodnego. Zgodnie z tymi przepisami operat wymagany jest m.in. w sytuacjach, gdy nasza Inwestycja wymaga np.:

  • usytuowania obiektu na terenach zagrożonych powodzią,
  • odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych albo podziemnych,
  • odprowadzenia ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnej będącej własnością innych podmiotów,
  • budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń wodnych,
  • prowadzenia instalacji podziemnych i nadziemnych (np. przyłącza) przez wody powierzchniowe.

Kto sporządza operat wodnoprawny?

W polskim prawie nie ma jednoznacznych zapisów, kto może stworzyć operat wodnoprawny. Warto jednak, aby była to osoba z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną oraz prawną. Pozwoli to uniknąć problemów oraz komplikacji na drodze uzyskiwania stosownych pozwoleń. Pomoc można uzyskać często w kompleksowych biurach projektowych, które mają stosowne kontakty z osobami o dużych kompetencjach w tej dziedzinie.

Kto wydaje Decyzje Pozwolenia Wodnoprawnego?

Organem wydającym decyzje pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

śr. ocena 0 / głosów 0