Na czym polega geodezyjne wytyczanie obiektów?

Odpowiednie przygotowanie placu budowy to niezbędny etap realizacji każdej inwestycji budowlanej – niezależnie czy jej przedmiotem jest dom, blok mieszkalny czy droga. Podstawową czynnością wykonywaną na tym etapie prac jest geodezyjne wytyczenie obiektu.

Czym jest geodezyjne wytyczanie obiektów?

Projekt każdego obiektu budowlanego musi uwzględniać nie tylko jego wymiary i wygląd, ale również jego położenie w granicach działki, na której zostanie wybudowane oraz względem okolicznych obiektów i infrastruktury – zarówno tych już istniejących, jak i znajdujących się w fazie konstrukcji. Zgodnie z projektem wskazywane jest dokładne miejsce na działce, w którym powstanie przyszły budynek – prace zmierzające do tego celu nazywamy geodezyjnym wytyczaniem obiektów. Wykonuje się je między innymi w przypadku:

  • Terenów zakładów przemysłowych – granice zewnętrzne zakładu, granice rezerwy terenowej, granice obszarów przeznaczonych dla poszczególnych wykonawców etc.
  • Terenów kolejowych – granice obszarów kolejowych, osie torów, rozjazdy, skrzyżowania etc.
  • Dróg – granice pasów drogowych, charakterystyczne punkty osi i korony drogi etc.
  • Cieków wodnych – granice pasa cieku, oś i linie brzegowe kanałów etc.
  • Robót ziemnych
  • Przewodów podziemnych, naziemnych i napowietrznych
  • Budynków, budowli oraz urządzeń o zastosowaniu przemysłowym

Jak wygląda geodezyjne wytyczanie obiektów?

Za wytyczenie obiektu odpowiedzialny jest kierownik budowy, który zleca wykonanie tego zadania profesjonalnym, posiadającym odpowiednie uprawnienia geodetom, takim jak firma M-Geo. Wytyczenie obiektów musi być zgodne z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz z zatwierdzonym projektem budowlanym i planem zagospodarowania przestrzennego. Zadanie to polega na zamontowaniu w gruncie znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne – naziemne i podziemne – osie budynku, jego punkty charakterystyczne (tzw. repery), stałe punkty wysokościowe oraz zarys przyszłych ław fundamentowych. Wszystkie wykonane przez geodetów oznaczenia powinny być na tyle trwałe, by zachowały się w nienaruszonym stanie przynajmniej przez cały etap prac stanu surowego. Wytyczanie obiektu kończy się dokonaniem wpisu w dzienniku budowy oraz przekazaniem szkiców wytyczenia inwestorowi lub kierownikowi budowy. Po zakończeniu budowy geodeci mają za zadanie wykonać inwentaryzację powykonawczą, w celu potwierdzenia wybudowania budynku zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym.

śr. ocena 5 / głosów 3