Charakterystyka prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych

Wały przeciwpowodziowe są konstruowane wzdłuż koryta rzeki, aby zatrzymać wody przeciwpowodziowe na terenach zalewowych i zabezpieczyć okoliczne tereny przed zalaniem. Są zaliczane do tzw. budowli hydrotechnicznych i muszą spełniać warunki techniczne określone szczegółowo w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Środowiska.

Czynności związane z budową wału

Budowa wałów przeciwpowodziowych wymaga nie tylko wzniesienia samego wału, ale również odpowiedniego przystosowania okolicznego terenu. Zakres tych czynności znacząco ingeruje w środowisko naturalne. Oprócz prac budowlanych przy wale, konieczne jest  m.in. wycięcie drzew w pobliżu budowy (likwidacja zagrożenia stwarzanego przez korzenie), przewiezienie ogromnych ilości materiału niezbędnego do wzniesienia konstrukcji wału oraz wykonanie prac dodatkowych, takich jak drenaż wału, wykopanie rowu przewałowego itp.

Budowa wałów – regulacje prawne

Warunki techniczne, jakie powinny spełniać budowle przeciwpowodziowe określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579).

Przepisy dotyczące wałów przeciwpowodziowych mówią, że należy wykonywać je z gruntów naturalnych lub antropogenicznych, w których zawartość składników podlegających rozkładowi lub rozpuszczeniu w wodzie nie zagraża trwałości i bezpieczeństwu zarówno w czasie budowy, jak i podczas użytkowania. Podłoże wałów powinno być naturalne lub odpowiednio wzmocnione, tak aby nie ulec zmianom zagrażającym bezpieczeństwu wałów.

Projektowanie wałów przeciwpowodziowych

Wały przeciwpowodziowe muszą zachować stabilność w każdych warunkach pracy, dlatego w trakcie ich projektowania, uwzględnia się nie tylko wielkość przepływów, ale także inne wskaźniki, jak: stateczność wału, filtracja wody przez wał oraz charakter przepływu filtracyjnego. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń ustala się wymiary wałów, konstrukcje wału i sposób jego ochrony przed zniszczeniem (drenaże, uszczelnienie wału ekranem albo rdzeniem uszczelniającym itp.)

Urządzenia wbudowane lub połączone z wałem

Na system wałów przeciwpowodziowych składa się nie tylko sam wał wzdłuż koryta rzeki, ale także inne urządzenia, takie jak: przepusty wałowe, pompownie, przelewy oraz przejazdy czy schody. Mają one za zadanie zapewnić komunikację oraz uregulować stosunki wodne na zawalu – wyjaśnia pracownik firmy Radosława Kameckiego z Elbląga.

Dobre zaprojektowanie i solidne wykonanie wału przeciwpowodziowego jest bardzo ważne, ponieważ zmniejsza ryzyko przerwania i przeciekania wału w trakcie powodzi. Dlatego, do wszystkich prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych należy podchodzić bardzo odpowiedzialnie i ściśle kontrolować ich przebieg.

 

śr. ocena 5 / głosów 1