Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego osobom, lub instytucjom, które poniosły koszty organizacji pogrzebu. Zatem, jeżeli pokryłeś koszty pogrzebu, sprawdź, czy zasiłek pogrzebowy przysługuje również Tobie. Ile wynosi, komu przysługuje oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby otrzymać należny zasiłek?

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje zarówno członkom rodziny i wypłacany jest im w pełnej zryczałtowanej wysokości, jak również osobom niebędącym członkami rodziny oraz instytucjom,np. domowi pomocy społecznej, gminie czy powiatowi. Wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami – jednak nie wyższej niż 4000 zł. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokrywane są przez kilka osób, zasiłek dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje m.in. w razie śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Można go otrzymać również, gdy ubezpieczenie tej osoby ustało – jednak jej śmierć nastąpiła w momencie, gdy pobierała ona zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli w dniu zgonu, zmarły nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniał warunki do jej pobierania, również zasiłek pogrzebowy przysługuje. Jest on zawsze wypłacany po pogrzebie.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

W większości przypadków zakład pogrzebowy wspiera klienta i w jego imieniu odbiera zasiłek pogrzebowy. Wystarczy upoważnić firmę pogrzebową, która organizuje pochówek osoby zmarłej i na konto zakładu pogrzebowego ZUS bezpośrednio przekazuje zasiłek. Zakład pogrzebowy MPUK Sp. z o.o. w Warszawie oferuje pomoc w przygotowaniu kompletu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, możemy złożyć również osobiście odpowiedni wniosek (Z-12 lub KRUS SR-26) wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego we właściwej jednostce pocztą lub elektronicznie. Istotne, aby do wniosku dołączyć akt zgonu, oryginały rachunków, dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

śr. ocena 5 / głosów 5