W jaki sposób złożyć pozew sądowy o separację

Separacja nie oznacza rozwiązania małżeństwa, lecz jedynie jego uchylenie. Złożenie pozwu sądowego w tej sprawie nie jest bardzo skomplikowane, należy jednak pamiętać o stosunkowo wielu szczegółach, które trzeba w nim zawrzeć. Warto więc skorzystać z fachowej pomocy prawnej, zwłaszcza że pozwoli to również ograniczyć i tak dość spore obciążenia psychiczne i emocjonalne, jakie często towarzyszą tego typu postępowaniom.

Kto

W pozwie o separację powinny się przede wszystkim znaleźć dokładne dane każdego z małżonków: ich imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, czasem również aktualnie wykonywany zawód. – Jeżeli w sprawie mają zostać przesłuchani świadkowie, koniecznie trzeba podać również ich nazwiska oraz adresy, a także wyszczególnić, na jaką okoliczność powinno się ich przesłuchać – dodaje przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Babilasa w Rybniku.

Po co

Kluczową sprawą jest określenie żądania pozwu. Oprócz samego orzeczenia separacji można się bowiem domagać również na przykład przyznania praw rodzicielskich czy alimentów dla wspólnych małoletnich dzieci małżonków, a także wskazania, z czyjej winy separacja powinna być orzeczona (choć możliwe jest także złożenie pozwu bez orzekania o winie).

Dlaczego

Kolejny ważny punkt to uzasadnienie, dlaczego zachodzi potrzeba wystąpienia o separację. Należy tu dokładnie opisać okoliczności tzw. rozkładu pożycia stron i dowody potwierdzające prawdziwość przedstawionych faktów. W uzasadnieniu powinna się też pojawić informacja o sytuacji zarobkowej każdego z małżonków, ich stosunkach majątkowych, a także liczbie, płci oraz wieku ich wspólnych dzieci. Akty urodzenia tych ostatnich, podobnie jak akt zawarcia małżeństwa i zaświadczenia o zarobkach stron należy załączyć do pozwu – staną się dowodami w sprawie.

Ile

Pozew o separację należy przygotować w trzech egzemplarzach (wraz z odpisami załączników) i własnoręcznie podpisać. Przeznaczony dla sądu oryginał znajdzie się w aktach sprawy. Drugą kopię za pośrednictwem tej instytucji otrzyma osoba pozwana, o ile pozew wnoszony jest przez jednego z małżonków. Trzecia pozostaje w posiadaniu powoda – osoba przyjmująca pozew w biurze podawczym sądu powinna to poświadczyć na tym właśnie egzemplarzu.

Pozew można też przesłać do sądu pocztą. Powinien być to sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub wspólnego pobytu małżonków (ewentualnie tylko jednego z nich, jeśli nie mieszkają razem). Nie wolno też zapomnieć o uiszczeniu tzw. opłaty stałej od pozwu o separację, która wynosi 600 zł, chyba że małżonkowie oboje składają zgodny wniosek – wówczas jest to tylko 100 zł. Można to zrobić, naklejając na pozew znaki opłaty sądowej, albo wykonać przelew na konto sądu okręgowego i dołączyć do pozwu dowód jego nadania.

śr. ocena 0 / głosów 0